Vyhláška č. 179/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 22.12.2016

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 2. mája 2016

o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Zahusteným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tekutom stave vyrábaný čiastočným odstránením vody z mlieka, úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka alebo zo zmesi týchto výrobkov; vyrábať ho možno s prísadou smotany, úplne dehydrovaného mlieka alebo obidvoch, pričom prídavok úplne dehydrovaného mlieka v hotových výrobkoch nesmie prevyšovať 25 % celkovej mliečnej sušiny alebo ho možno vyrábať aj ako zahustené mlieko sladené pridaním sacharózy.

(2) Na označenie zahusteného mlieka alebo sušeného mlieka (ďalej len „výrobok“) sa používajú len názvy uvedené v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na výrobok v príslušnom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), použije názov podľa prílohy č. 2.

(3) Názvy výrobkov podľa prílohy č. 2 možno používať v jazyku príslušného členského štátu a za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

(4) V označení výrobku musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách (ďalej len „% hmot.“) okrem výrobkov uvedených v prílohe č. 1 prvom bode písm. d), druhom bode písm. c) a treťom bode písm. d) a množstvo beztukovej sušiny v % hmot., ak ide o výrobky uvedené v prílohe č. 1 v prvom a druhom bode. Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.

§ 2

(1) Sušeným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tuhom stave, v ktorom obsah vody nepresahuje 5 % hmot. hotového výrobku, získaný odstránením vody z mlieka, z úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka, zo smotany alebo zo zmesi týchto výrobkov.

(2) V označení sušeného mlieka musí byť uvedené odporúčanie týkajúce sa spôsobu riedenia alebo obnovenia vrátane údajov o obsahu tuku v takto zriedenom alebo obnovenom sušenom mlieku.

(3) V označení sušeného mlieka určeného pre konečného spotrebiteľa sa musia uviesť slová „Nie je určený ako potravina pre deti do troch rokov“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 3

Ak je výrobok s hmotnosťou menej ako 20 g balený do druhého vonkajšieho obalu, údaje podľa § 1 ods. 3 a 4 a § 2 ods. 2 a 3 možno uvádzať len na vonkajšom obale; to neplatí pre uvedenie názvu výrobku.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Výrobky spĺňajúce podmienky podľa predpisov platných do 21. decembra 2016 možno uvádzať na trh do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 43/2012 Z. z. o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2016.


Gabriela Matečná v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 179/2016 Z. z.

Požiadavky na výrobky a názvy výrobkov

1. Druhy nesladeného zahusteného mlieka alebo nesladeného kondenzovaného mlieka

a) zahustené vysokotučné mlieko alebo kondenzované vysokotučné mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 15 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 26,5 % hmot.,

b) zahustené mlieko alebo kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 25 % hmot.,

c) zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.,

d) zahustené odtučnené mlieko alebo kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.

2. Druhy sladeného zahusteného mlieka alebo sladeného kondenzovaného mlieka

a) sladené zahustené mlieko alebo sladené kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.,

b) sladené zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.,

c) sladené zahustené odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku menej ako 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.

3. Druhy sušeného mlieka

a) sušené vysokotučné mlieko alebo prášok z vysokotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 42 % hmot.,

b) sušené plnotučné mlieko alebo prášok z plnotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 26 % hmot. a menej ako 42 % hmot.,

c) sušené čiastočne odtučnené mlieko alebo prášok z čiastočne odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku viac ako 1,5 % hmot. a menej ako 26 % hmot.,

d) sušené odtučnené mlieko alebo prášok z odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1,5 % hmot.

4. Spracovanie

a) na výrobu výrobkov definovaných v druhom bode písm. a) až c) je povolené doplňujúce množstvo laktózy nepresahujúce 0,3 % hmot.,

b) konzervovanie výrobkov uvedených bodoch 1 až 3 sa dosiahne

1. tepelným ošetrením pri výrobkoch podľa prvého bodu,

2. pridaním sacharózy pri výrobkoch podľa druhého bodu,

3. dehydrovaním pri výrobkoch podľa tretieho bodu,

c) obsah bielkovín v mlieku sa môže upraviť na minimálny obsah 34 % hmot., vyjadrený v beztukovej sušine, pridaním a/alebo odstránením zložiek mlieka, a to spôsobom, pri ktorom sa v upravovanom mlieku nezmení pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu; týmto postupom nesmú byť dotknuté požiadavky na zloženie uvedené v bodoch 1 až 3.

5. Povolené prísady a suroviny

a) vitamíny a minerálne látky podľa osobitného predpisu,1)

b) suroviny na účely úpravy obsahu bielkovín podľa štvrtého bodu písm. c)

1. mliečny bielkovinový koncentrát (retentát) – výrobok získaný zahusťovaním mliečnych bielkovín ultrafiltráciou mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka,

2. mliečny permeát – výrobok získaný odstraňovaním mliečnych bielkovín a mliečneho tuku z mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka ultrafiltráciou, a

3. laktóza – prirodzená zložka mlieka zvyčajne získavaná zo srvátky s obsahom bezvodej laktózy v sušine najmenej 99,0 % hmot. Môže byť anhydridom, obsahovať jednu molekulu kryštalickej vody alebo môže byť zmesou oboch foriem.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 176/2016 Z. z.

Konkrétne označenia pre určité výrobky uvedené v prílohe č. 1

a) Anglický výraz „evaporated milk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b) s obsahom tuku aspoň 9 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny 31 % hmot.

b) Francúzske výrazy „lait demi-écrémé concentré“ a „lait demi-écrémé concentré non sucré“, španielsky výraz „leche evaporada semidesnatada“, holandský výraz „geëvaporeerde halfvolle melk“ alebo „halfvolle koffiemelk“ a anglický výraz „evaporated semi-skimmed milk“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. c) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.

c) Dánsky výraz „kondenseret kaffelfløde“ a nemecký výraz „kondensierte Kaffeesahne“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).

d) Dánsky výraz „flødepulver“, nemecké výrazy „Rahmpulver“ a „Sahnepulver“, francúzsky výraz „crème en poudre“, holandský výraz „roompoeder“, švédsky výraz „gräddpulver“ a fínsky výraz „kermajauhe“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).

e) Francúzsky výraz „lait demi-écrémé concentré sucré“, španielsky výraz „leche condensada semidesnatada“ a holandský výraz „gecondenseerde halfvolle melk met suiker“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.

f) Francúzsky výraz „lait demi-écrémé en poudre“, holandský výraz „halfvolle melkpoeder“ a anglické výrazy „semi-skimmed milk powder“ alebo „dried semi-skimmed milk“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 14 % hmot. do 16 % hmot.

g) Portugalský výraz „leite em pó meio gordo“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 13 % hmot. do 26 % hmot.

h) Holandský výraz „koffiemelk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

i) Fínsky výraz „rasvaton maitojauhe“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. d).

j) Španielsky výraz „leche en polvo semidesnatada“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 10 % hmot. do 16 % hmot.

k) Maltské označenie „Ħalib evaporat“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

l) Maltské označenie „Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).

m) Estónske označenie „koorepulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).

n) Estónske označenie „piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. b).

o) Estónske označenie „väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).

p) Estónske označenie „magustatud väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b).

q) Estónske označenie „väherasvane piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c).

r) České označenie „zahuštěná neslazená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).

s) České označenie „zahuštěné neslazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

t) České označenie „zahuštěné neslazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c) s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.

u) České označenie „zahuštěné slazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. a).

v) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.

w) České označenie „sušená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a),

x) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku medzi 14 % hmot. až 16 % hmot.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 176/2016 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v znení

smernice Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2007),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.