Oznámenie č. 383/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny

Čiastka 105/2015
Platnosť od 16.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

383

OZNÁMENIE


Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny.

Výnos ustanovuje podrobnosti výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 78/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.