Oznámenie č. 381/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, na účely nároku na dodatkovú dovolenku

Čiastka 105/2015
Platnosť od 16.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

381

OZNÁMENIE


Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 112 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-31-42/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, na účely nároku na dodatkovú dovolenku.

Výnosom sa na účely nároku na dodatkovú dovolenku vymedzujú najrizikovejšie oblasti činnosti profesionálneho vojaka, pri ktorých výkone by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 78/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.