Vyhláška č. 144/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2016
Zrušený 248/2016 Z. z.

OBSAH