Zákon č. 14/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 138/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2015 okrem čl. I bodov 16 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 138/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2015 - 31.08.2019 Delená účinnosť
01.03.2015 - 31.08.2015

Pôvodný predpis

12.02.2015