Vyhláška č. 355/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o centrálnom registri exekúcií

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

OBSAH