Vyhláška č. 421/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021

OBSAH

421

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. novembra 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií sa mení takto:

V § 3 odsek 2 znie:

(2) Komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena vo výške 1,60 eura.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.


Mária Kolíková v. r.