Zákon č. 322/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. V šiesteho, siedmeho, desiateho a jedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.