Rozhodnutie č. 320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Čiastka 99/2014
Platnosť od 27.11.2014

320

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 27. novembra 2014

o vyhlásení referenda


Čl. I

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na ­základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlasujem

referendum,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú

o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.

Čl. II

Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.

Čl. III

(1) Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014.1)

(2) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015.2)

(3) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015.3)


Andrej Kiska v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. c) a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z.

2) § 2 ods. 2 písm. d) a § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 2 písm. d), § 12 ods. 5, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.