Oznámenie č. 481/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem bodov 8, 16, 18, 19, 26 až 28 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.