Opatrenie č. 451/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2017
Zrušený 233/2017 Z. z.

OBSAH