178

OPATRENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. júna 2013

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak predmetom prevodu správy sú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia ako 5 000 eur.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa tieto hnuteľné veci štátu prevádzajú do správy iných správcov, ako sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia.

§ 3

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy hnuteľných vecí prevádzajú správu hnuteľných vecí štátu, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur za jednotlivú vec.

§ 4

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur za jednotlivú vec.

§ 5

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 6

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia, ktorou sa prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.