Vyhláška č. 138/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 15.06.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2013 Aktuálne znenie