Vyhláška č. 138/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 15.06.2013

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 30. mája 2013

o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 48 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Za úkony Puncového úradu Slovenskej republiky podľa § 7 písm. a), d) až f), g) a j) zákona sa vyberajú úhrady podľa sadzobníka úhrad, ktorý je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2013.


v z. Pavol Pavlis v. r.


Príloha k vyhláške č. 138/2013 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD

Položka 1
Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou
a)tuzemského tovaru alebo cudzieho tovaru, za 1g zliatiny
 1.striebra0,05 eura
 2.zlata0,40 eura
 3.platiny0,50 eura
b)starého tovaru alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny
 1.striebra0,15 eura
 2.zlata2 eurá
 3.platiny3 eurá
Položka 2
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a)za každú puncovú značku na
 1.strieborný tovar0,20 eura
 2.zlatý tovar0,40 eura
 3.platinový tovar0,60 eura
b)za každé doznačenie tovaru0,12 eura
c)za zavesenie plomby, za každú plombu0,30 eura
d)za vydanie osvedčenia o rýdzosti tovaru5 eur
e)za každú laserom vypálenú puncovú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, rýdzostným číslom alebo označením metal1,50 eura
f)za každú puncovú značku pri jej oprave alebo zrušenie puncovej značky0,25 eura
Položka 3
Kvalitatívne zistenie drahého kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu1,50 eura
Položka 4
Určenie obsahu drahých kovov v predložených výrobkoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť výrobku 
a)strieborného3 eurá
b)zlatého5 eur
c)platinového10 eur
Položka 5
Stanovenie rýdzosti drahých kovov na základe chemickej skúšky: 
a)striebro titráciou12 eur
b)zlato kupeláciou28 eur
c)striebro a zlato spoločnou kupeláciou33 eur
d)zlato v zliatinách s obsahom niklu35 eur
e)platina a platinové kovy, za každý kov40 eur
f)určenie obsahu drahých kovov metódou atómovej absorpčnej spektroskopie 
 1.za jeden kov75 eur
 2.za každý ďalší kov40 eur
g)za opakované chemické skúšky rýdzosti drahých kovov podľa písmen a) až f)trojnásobok úhrady
podľa písmen a) až f)
Položka 6
Tavenie výrobkov z drahých kovov vrátane chemickej skúšky:
a)striebro
 1.do 250 g vrátane25 eur
 2.nad 250 g, za každých ďalších začatých 100 g10 eur
b)zlato
 1.do 20 g vrátane30 eur
 2.nad 20 g do 50 g vrátane45 eur
 3.nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g15 eur
Položka 7
Identifikácia označenia výrobkov z drahých kovov, za každý výrobok10 eur
Položka 8
Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú hodinu17 eur
Položka 9
Iné úkony
a)vyhľadanie predmetu pri strate dokladu2 eurá
b)roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky 1 
c)nadmerné balenie predloženého tovaru, za jeden kus0,10 eura
d)zrušenie zaevidovanej zákazky10 eur
e)vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných evidencií a registrov, na základe písomnej žiadosti, za každú začatú stranu1,5 eura
f)úhrada nákladov spojených s vykonaním skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 100 eur
g)znalecká činnosť, poradenská činnosť a vyhotovenie odborného posudku, za hodinu 15 eur
h)poskytnutie odborných materiálov v odbore puncovníctva, za každú stranu 0,20 eura
Položka 10
Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml4 eurá