Nariadenie vlády č. 102/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 01.05.2013

OBSAH