Vyhláška č. 99/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách

(v znení č. 385/2016 Z. z.)

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.01.2017