328

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. októbra 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o plánovaní a zabezpečovaní evakuácie.

§ 2

Vyhlásenie evakuácie

(1) Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa, ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.

(2) Vzor vyhlásenia evakuácie je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Plánovanie a zabezpečovanie evakuácie

(1) Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje

a) z okolia jadrového zariadenia,1) a to

1. z pásma A2) pre všetko obyvateľstvo,

2. z pásma B3) pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,

3. z bližšie ohrozeného územia4) pre ohrozenú časť obyvateľstva,

b) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky,

c) z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

d) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku,

e) z územia určeného na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

(2) Evakuácia sa člení na

a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,

b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

(3) Časový rozsah evakuácie podľa odseku 2 sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak je to možné vzhľadom na rozsah a následky mimoriadnej udalosti.

(4) Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.

§ 4

Evakuačné opatrenia

(1) Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:

a) určenie

1. vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia,

2. vyhlásenia evakuácie,

3. počtu evakuantov,

4. síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

5. materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie,

6. spôsobu a organizácie presunu evakuantov,

7. evakuačných trás,

8. prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačného zariadenia,

b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne zabezpečenie evakuácie.

(2) Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov mimoriadnej udalosti.

(3) Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím prostriedkov individuálnej ochrany.

§ 5

Evakuácia obyvateľstva

(1) Obyvateľstvo sa na účel plánovania a zabezpečovania evakuácie člení na tieto skupiny:

a) deti materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia,

b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,

c) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

d) osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom alebo s osobou, ktorá osobe so zdravotným postihnutím poskytuje pomoc,

e) ostatné obyvateľstvo.

(2) Pri evakuácii možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa odseku 1 písm. a) až d) a tehotné ženy.

(3) Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné alebo účelné, peši.

(4) Hmotnosť evakuačnej batožiny (ďalej len „batožina“) a jej odporúčaný obsah je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva je uvedený v prílohe č. 3.

§ 6

Evakuačné zariadenia

(1) Evakuačné zariadenia sú evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu, stanica výstupu, regulačné stanovište, kontrolné stanovište a miesto núdzového ubytovania evakuantov (ďalej len „miesto ubytovania“).

(2) Činnosť evakuačných zariadení a čas ich uvedenia do pohotovosti sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 7

Evakuácia zvierat

(1) Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných zvierat a iných cenných zvierat (ďalej len „zviera“).

(2) Evakuácia zvierat sa vykonáva presunom zvierat z miesta chovu do miesta určenia okrem spoločenských zvierat, ktoré sa evakuujú spolu s obyvateľstvom.

(3) Evakuácia zvierat a vyvezenie krmív sa plánuje a vykonáva

a) dopravným prostriedkom, ak je to možné, špeciálne upraveným na prepravu zvierat,

b) hnaním zvierat do vzdialenosti 10 km z miesta chovu po posúdení ich spôsobilosti veterinárnym lekárom.

(4) Pri evakuácii zvierat sa postupuje spôsobom, ktorý je primeraný podmienkam, za ktorých sa vykonáva evakuácia.

(5) Dokumentácia evakuácie zvierat je uvedená v prílohe č. 5.

§ 8

Evakuácia vecí

(1) Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na ochranu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok,5) zbierkových predmetov,6) historických knižničných dokumentov,7) historických knižničných fondov,8) archívnych dokumentov,9) hnuteľných technických zariadení a ďalších materiálnych hodnôt.

(2) Evakuácia vecí sa vykonáva po evakuácii obyvateľstva, ak to dovoľujú rozsah a následky mimoriadnej udalosti. Ak nie je možné alebo účelné vykonať evakuáciu vecí, uložia sa v neohrozenom priestore objektu ich trvalého uloženia.

(3) Evakuácia vecí sa vykonáva z miesta ich uloženia do miesta určenia. Ak je to možné, na evakuáciu vecí sa použije špeciálne upravený dopravný prostriedok.

(4) Dokumentácia evakuácie vecí sa vedie podľa osobitných predpisov.

§ 9

Evakuačná komisia

(1) Prednosta obvodného úradu, primátor mesta a starosta obce môžu zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.

(2) Štatút evakuačnej komisie obsahuje najmä zloženie evakuačnej komisie, jej úlohy a čas uvedenia do pohotovosti.

(3) Štatút evakuačnej komisie schvaľuje osoba podľa odseku 1.

§ 10

Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie

(1) Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie zahŕňa

a) uzatvorenie ohrozeného územia, z ktorého sa vykonáva evakuácia,

b) usmerňovanie dopravy na evakuačnej trase,

c) zabezpečovanie poriadku v ohrozenom území a v evakuačnom zariadení,

d) kontrolu vstupu a vjazdu na ohrozené územie.

(2) Úlohy podľa odseku 1 plní Policajný zbor.10)

(3) Dokumentácia poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 6.

§ 11

Dopravné zabezpečenie evakuácie

(1) Dopravné zabezpečenie evakuácie zahŕňa plánovanie, prípravu a prepravu evakuantov, zvierat a vecí mimo ohrozeného územia.

(2) Evakuácia sa vykonáva cestnou dopravou a železničnou dopravou. Evakuáciu leteckou dopravou a vodnou dopravou možno vykonať podľa skutočnej situácie vzhľadom na druh mimoriadnej udalosti a dostupnosť síl a prostriedkov.

(3) Na vykonanie evakuácie možno dočasne obmedziť alebo prerušiť ostatnú prepravu okrem prepravy počas krízovej situácie.11)

(4) Pristavenie cestných dopravných prostriedkov sa organizuje podľa harmonogramu evakuačnej prepravy a v závislosti od počtu evakuantov, batožiny, druhu evakuovaných zvierat a ich počtu, množstva prepravovaných vecí, predpokladaného počtu dopravných prostriedkov a dĺžky evakuačných trás.

(5) Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom a priezviskom, adresou pobytu, prípadne telefonickým kontaktom, a ak je to možné, uzamknutá.

(6) Nakládku a vykládku zvierat a vecí zabezpečuje objednávateľ prepravy.

(7) Ak dopravca nemôže z objektívneho dôvodu vykonať prepravu, oznámi bezodkladne túto skutočnosť objednávateľovi prepravy.

(8) Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 7.

§ 12

Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie

(1) Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie zahŕňa poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti12) evakuantom v ohrozenom území a na evakuačnej trase, ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti,13) neodkladnej zdravotnej starostlivosti12) a vykonávanie protiepidemických a hygienických opatrení v mieste ubytovania.

(2) Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 8.

§ 13

Zásobovacie zabezpečenie evakuácie

(1) Zásobovacie zabezpečenie evakuácie zahŕňa núdzové zásobovanie evakuantov najmä základnými potravinami, pitnou vodou a ošatením.

(2) Núdzové zásobovanie sa poskytuje na evakuačnej trase a v evakuačnom zariadení.

(3) Evakuantom možno zabezpečiť vybrané položky pohotovostných zásob.14)

(4) Dokumentácia zásobovacieho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 9.

§ 14

Veterinárne zabezpečenie evakuácie

(1) Veterinárne zabezpečenie evakuácie zahŕňa opatrenia na určenie spôsobilosti zvieraťa na evakuáciu a zabránenie vzniku choroby zvieraťa.

(2) Vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa sa vykonáva pred evakuáciou.

(3) Zviera sa nepovažuje za spôsobilé na evakuáciu, ak je zranené, prejavuje fyziologickú slabosť alebo patologický proces, najmä ak

a) nie je schopné samostatne sa pohybovať,

b) prejavuje príznaky choroby podliehajúcej povinnému hláseniu.15)

(4) Ak zviera nie je spôsobilé na evakuáciu, určí sa ďalší spôsob nakladania so zvieraťom.

(5) Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 10.

§ 15

Plán evakuácie

(1) Pri evakuácii sa postupuje podľa plánu evakuácie.

(2) Plán evakuácie sa aktualizuje k 31. decembru kalendárneho roka alebo bezodkladne, ak ide o podstatnú zmenu, ktorá sa týka najmä predpokladaného počtu evakuantov, evakuačnej trasy a zloženia evakuačnej komisie; o aktualizácii sa vykoná záznam.

(3) Podľa plánu evakuácie sa postupuje aj počas krízovej situácie.11)

(4) Pre evakuačné zariadenie sa vypracúva výpis z plánu evakuácie.

(5) Obsah plánu evakuácie je uvedený v prílohe č. 11.


Záverečné ustanovenia

§ 16

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky č. 269/1998 Z. z., vyhlášky č. 194/2002 Z. z., vyhlášky č. 598/2004 Z. z. a vyhlášky č. 439/2007 Z. z.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.


Robert Kaliňák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

VZOR

Vyhlásenie evakuácie

Obec ........................................... na základe vzniku mimoriadnej udalosti .....................................................
........................... (druh a stručný opis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje na území obce (časti obce) .....................
....................... evakuáciu, ktorá sa začne (dátum) ............... o ... hodine po evakuačnej trase .................................
.......................

Evakuácia bola vyhlásená (dátum) ........ o ... hodine.

(meno, priezvisko, podpis starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky obce)

Poznámka:

Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj

a) časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,

b) spôsob vykonania evakuácie,

c) pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,

d) rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení,

e) iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah

a) Hmotnosť batožiny môže byť najviac

1. 25 kg u dospelej osoby,

2. 15 kg u dieťaťa,

3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

b) Odporúčaný obsah batožiny:

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

4. predmety osobnej hygieny,

5. vrecková lampa,

6. prikrývka alebo spací vak,

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva

a) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a)

1. deti materskej školy sa odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe,

2. žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia sa posielajú domov,

3. deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa prvého a druhého bodu, evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska,

4. pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, deti a žiaci podľa prvého a druhého bodu sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.

b) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c) sa evakuujú do obdobného zariadenia mimo ohrozeného územia; zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia funkciu evakuačného strediska.

c) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b), d) a e) sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.

Poznámka:

Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je upravený na tento účel.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Činnosť evakuačných zariadení a čas ich uvedenia do pohotovosti

ČASŤ A

a) Evakuačné zberné miesto

1. zhromažďuje evakuantov z evakuačných obvodov územne väčšej obce,

2. vedie evidenciu evakuantov,

3. riadi a usmerňuje presun evakuantov do evakuačného strediska,

4. organizuje činnosť evakuantov, zabezpečuje pokoj a poriadok,

5. poskytuje evakuantom informácie o evakuácii,

6. informuje evakuačné stredisko o svojej činnosti a o stave a priebehu evakuácie.

b) Evakuačné stredisko

1. vedie evidenciu evakuantov,

2. organizuje a riadi presun evakuantov do miesta ubytovania,

3. zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj základných potravín, pitnej vody a ošatenia evakuantom,

4. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov,

5. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie poriadku a bezpečnosti v evakuačnom stredisku,

6. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

c) Stanica nástupu a stanica výstupu evakuantov

1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch,

2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov,

3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania,

4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

d) Regulačné stanovište

1. organizuje a usmerňuje presun evakuantov zo stanice výstupu do miesta ubytovania,

2. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov,

3. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie pokoja a poriadku,

4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

e) Kontrolné stanovište

1. vykonáva kontrolu kontaminácie evakuantov, dopravných prostriedkov a iných vecí,

2. zaraďuje evakuantov do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky,

3. triedi dopravné prostriedky a iné veci na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky,

4. zabezpečuje a udržiava režim života, zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov po vykonaní dekontaminácie na pôvodnú evakuačnú trasu,

5. sústreďuje údaje o dopravnej situácii,

6. eviduje evakuantov, dopravné prostriedky a iné veci,

7. plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne,

8. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

f) Miesto ubytovania

1. zabezpečuje príjem a núdzové ubytovanie evakuantov,

2. vedie evidenciu evakuantov,

3. organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuantov do zásobovacieho systému,

4. utvára podmienky na organizovanie jednotky civilnej ochrany z evakuantov,

5. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti a o počtoch evakuantov.

ČASŤ B

a) Evakuačné zariadenie sa uvádza do pohotovosti od vyhlásenia dlhodobej evakuácie takto:

1.evakuačné zberné miestodo 3 hodín,
2.evakuačné strediskodo 3 hodín,
3.stanica nástupu 
 3.1. autobusovádo 3 hodín,
 3.2. ostatnédo 5 hodín,
4.stanica výstupudo 4 hodín,
5.regulačné stanovištedo 4 hodín,
6.kontrolné stanovištedo 4 hodín,
7.miesto ubytovaniado 4 hodín.

b) Pri krátkodobej evakuácii sa čas uvedenia do pohotovosti evakuačného zariadenia upravuje primerane podľa skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia evakuácie zvierat

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie evakuácie zvierat obsahuje

a) zámer vykonania evakuácie zvierat,

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie zvierat.

ČASŤ B. Grafická časť dokumentácie evakuácie zvierat obsahuje

a) grafický prehľad o mieste určenia,

b) situačný plán umiestnenia zvierat s uvedením ich počtu.

ČASŤ C. Tabuľková časť dokumentácie evakuácie zvierat:

Tabuľka č. 1

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH EVAKUÁCIU ZVIERAT

SubjektMeno a priezvisko zodpovednej osobyPracovné zaradenieDruh zvieratPočet zvierat
     
     

Tabuľka č. 2

PREHĽAD VYVÁDZANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

SubjektPočet vyvádzaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas vyvedenia
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         

Tabuška č. 3

PREHĽAD VYVÁŽANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

SubjektPočet vyvážaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas vyvezenia
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         

Tabuľka č. 4

PREHĽAD HNANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

SubjektPočet hnaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas hnania
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         

Tabuľka č. 5

PREHĽAD ZVIERAT URČENÝCH NA PREDNOSTNÝ JATOČNÝ VÝKUP

SubjektPočet zvierat určených na prednostný jatočný výkup Predpokladaný
čas výkupu
Meno a priezvisko
zodpovednej osoby
Organizácia zabezpečujúca
prednostný jatočný výkup
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         

Tabuľka č. 6

PREHĽAD O PRÍJME ZVIERAT

Druh zvieratPočet zvieratMiesto určeniaČas príjmu zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
     
     

Tabuľka č. 7

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY NA EVAKUÁCIU ZVIERAT A MATERIÁLU

Druh zvieratDruh materiáluMiesto nakládkyDruh a počet vlastnej dopravnej technikyPožadovaný počet dopravnej technikyPotvrdený počet dopravnej technikyMeno a priezvisko zodpovednej osobyMiesto určenia
        
        

Tabuľka č. 8

PREHĽAD VYVÁŽANÉHO MATERIÁLU PODĽA PRIORÍT

(napríklad krmivá, dezinfekčné prostriedky, hnojivá, výpočtová technika a písomnosti)

Názov materiáluMnožstvo materiáluMeno a priezvisko zodpovednej osobyDruh dopravného prostriedkuMiesto určenia
     
     

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie

ČASŤ A. Textová časť poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie obsahuje

a) zámer poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie,

b) prehľad o rozmiestnení síl a prostriedkov Policajného zboru, ktorými bude zabezpečovaná evakuácia,

c) úlohy príslušníka Policajného zboru povereného poriadkovým a bezpečnostným zabezpečením evakuácie,

d) úlohy poriadkovej a dopravnej hliadky Policajného zboru na ohrozenom území, na evakuačnej trase a v mieste ubytovania,

e) prehľad o evakuačných trasách a o umiestnení evakuačných zariadení,

f) materiálno-technické zabezpečenie príslušníka Policajného zboru vrátane špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany, ubytovania a stravovania,

g) zásady súčinnosti s ďalšími orgánmi, ktoré sa podieľajú na evakuácii,

h) záznam správ a hlásení o evakuácii.

ČASŤ B. V grafickej časti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie sa vyznačuje

a) poloha zdroja ohrozenia s vyhodnotením ohrozeného územia,

b) umiestnenie evakuačných zariadení,

c) dislokácia krajského riaditeľstva Policajného zboru, okresného riaditeľstva Policajného zboru a obvodného oddelenia Policajného zboru,

d) evakuačná trasa, prípadne náhradná trasa,

e) rozmiestnenie síl a prostriedkov Policajného zboru na evakuačnej trase, prípadne na náhradnej trase.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie dopravného zabezpečenia evakuácie obsahuje

a) zámer dopravného zabezpečenia evakuácie, a to

1. realizáciu prepravy evakuantov, zvierat a vecí,

2. prehľad o evakuačných trasách a o umiestnení evakuačných zariadení,

3. prehľad o dopravcoch a dopravných prostriedkoch určených na evakuáciu,

b) zmluvu o budúcej zmluve s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá poskytuje dopravný prostriedok,

c) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie.

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie dopravného zabezpečenia evakuácie:

Tabuľka č. 1

OBJEDNÁVKA PREPRAVY EVAKUANTOV

Tabuľka 01

Tabuľka č. 2

PREHĽAD PREPRAVY EVAKUANTOV

Tabuľka 02

Tabuľka č. 3

OBJEDNÁVKA PREPRAVY ZVIERAT ALEBO VECÍ

Tabuľka 03

Tabuľka č. 4

PREHĽAD PREPRAVY ZVIERAT ALEBO VECÍ

Tabuľka 04

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie obsahuje

a) zámer zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie, a to

1. poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

2. poskytovanie ambulantnej, špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,

3. vykonávanie protiepidemických a hygienických opatrení,

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie.

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie:

Tabuľka č. 1

VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DOSPELÝCH, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ AMBULANTNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         

Tabuľka č. 2

VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DETI A DORAST, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ AMBULANTNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         

Tabuľka č. 3

ŠPECIALIZOVANÍ LEKÁRI, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ ŠPECIALIZOVANÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         

Tabuľka č. 4

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, KTORÉ BUDÚ POSKYTOVAŤ EVAKUANTOM ÚSTAVNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

KrajOkresNázov
zdravotníckeho
zariadenia
Adresa
zdravotníckeho
zariadenia
Meno a priezvisko zodpovednej osobyKontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
          

Príloha č. 9 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia zásobovacieho zabezpečenia evakuácie

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie zásobovacieho zabezpečenia evakuácie obsahuje

a) zámer zásobovacieho zabezpečenia evakuácie,

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie,

c) zmluvu o budúcej zmluve s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá poskytuje ubytovacie a stravovacie služby.

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie zásobovacieho zabezpečenia evakuácie:

Tabuľka č. 1

PREHĽAD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ

Por.
č.
ObecNázov a adresa zariadeniaStále ubytovacie
a stravovacie
zariadenia
Sezónne ubytovacie
a stravovacie
zariadenia
Iné zariadeniaMeno a priezvisko zodpovednej osoby,
číslo telefónu
Kapacita
zariadení
spolu
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
        
        

Tabuľka č. 2

PREHĽAD JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA NA OBSLUHU V MIESTE UBYTOVANIA

Por.
č.
Obec/Obvodný úradDružstvo na prípravu a výdaj stravyDružstvo na výdaj ošatenia
a obuvi
Adresa miesta ubytovania,
číslo telefónu
Počet osôbKapacita
(1 hlavné jedlo denne)
Počet osôb
      
Spolu     

Príloha č. 10 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie

ČASŤ A. Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie obsahuje

a) zámer veterinárneho zabezpečenia evakuácie,

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie,

c) sprievodný doklad na evakuáciu zvierat.

ČASŤ B. SPRIEVODNÝ DOKLAD NA EVAKUÁCIU ZVIERAT

Číslo:

Veterinárny lekár regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ............................ potvrdzuje, že chov vlastníka/držiteľa ............................................ farma ............................. kód farmy podľa centrálnej evidencie hospodárskych zvierat .............. IČO .......... obec ........................ okres .......................... kraj ..............................

a) nie je chovom alebo nie je v oblasti, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov vzťahuje obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat,

b) je spôsobilý evakuácie,

c) je úradne bez výskytu (pre ktoré choroby).

Meno, priezvisko, podpis a úradná pečiatka veterinárneho lekára:

I. Vyplní vlastník/držiteľ zvierat

Počet zvierat: druh zvierat:

Identifikačné údaje o zvieratách sú uvedené v prílohe.

Počet strán prílohy:

Miesto určenia zvierat:

Dátum a čas odoslania zvierat:

Premiestňovaným zvieratám sa nepodávala zakázaná (nepovolená) látka alebo zakázaný (nepovolený) veterinárny liek. Po podaní povolenej látky alebo povoleného veterinárneho lieku bola dodržaná ochranná lehota.

V ................................ dátum .............................

Meno, priezvisko a podpis vlastníka/držiteľa zvierat:

II. Vyplní veterinárny lekár

Číslo licencie:

Zvieratá boli pred evakuáciou klinicky vyšetrené s týmto výsledkom:

V ................................ dátum ........................

Meno, priezvisko, podpis a úradná pečiatka veterinárneho lekára:

Poučenie pre prepravcu a vlastníka/držiteľa zvierat:

a) kópia sprievodného dokladu na evakuáciu zvierat sa po nakládke zvierat bezodkladne predloží regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v mieste pôvodu zvierat,

b) zvieratá nesmú v čase od premiestnenia z chovu pôvodu do miesta určenia prísť do styku s inými párnokopytníkmi okrem zvierat, ktoré majú rovnaký zdravotný status,

c) zvieratá sa prepravujú dopravným prostriedkom, ktorý spĺňa požiadavky na ochranu zvierat a je

1. konštruovaný tak, aby výkaly zvierat, odpadky alebo krmivo nemohli z neho vytekať alebo vypadávať,

2. čistený a dezinfikovaný bezodkladne po každej preprave zvierat alebo produktu, ktorý by mohol mať vplyv na zdravie zvierat; ak je to potrebné, pred každou novou nakládkou zvierat v schválenom zariadení na dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat.

Príloha k sprievodnému dokladu na evakuáciu zvierat číslo:

Por. čísloIdentifikačné číslo zvieraťa
(ušné číslo)
DruhPohlaviePlemenoPôvod krajina /farmaDátum narodenia (mesiac, rok)
 SK                                                     
 SK                 
 SK                 
 SK                 

Poznámka:

a) číslo vzorky sa uvádza v prípade vedenia vlastnej evidencie vzoriek zaslaných na vyšetrenie,

b) identifikačné (ušné) číslo: podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. 12. 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2004),

c) dátum narodenia sa uvádza v súvislosti so zaradením zvieraťa na monitorovanie,

d) pôvod: uviesť krajinu pôvodu, alebo ak miesto vzorkovania zvieraťa nie je totožné s miestom jeho narodenia, uviesť kód farmy podľa centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, na ktorej sa zviera narodilo.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Obsah plánu evakuácie

ČASŤ A. Obvodný úrad [§ 13 ods. 1 písm. h) a § 14 ods. 1 písm. i) zákona]

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

1. hlavnú úlohu evakuácie, spôsob zabezpečenia evakuácie podľa druhu ohrozenia, určenie evakuačnej trasy, druhu prepravy, umiestnenie evakuačných zariadení, prehľad evakuovaných obcí a počet evakuantov, zvierat a vecí,

2. prehľad síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

3. zloženie evakuačnej komisie a doklad o prevzatí menovacích dekrétov členov evakuačnej komisie,

4. spôsob vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie,

5. dokumentáciu o príprave evakuačnej komisie,

6. dokumentáciu podľa príloh č. 5 až 10,

7. pomocnú dokumentáciu.

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä druh ohrozenia, vyznačenie evakuačných trás, evakuačných zariadení a evakuovaných obcí, ako aj počet evakuantov.

ČASŤ B. Obec [§ 15 ods. 1 písm. g) zákona]

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

1. hlavnú úlohu evakuácie, spôsob zabezpečenia evakuácie podľa druhu ohrozenia, určenie evakuačnej trasy, druhu prepravy, umiestnenie evakuačných zariadení a počet evakuantov, zvierat a vecí,

2. prehľad síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

3. zloženie evakuačnej komisie a doklad o prevzatí menovacích dekrétov členov evakuačnej komisie,

4. spôsob vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie vrátane kontaktných údajov,

5. dokumentáciu o príprave evakuačnej komisie,

6. dokumentáciu podľa príloh č. 5 až 10,

7. pomocnú dokumentáciu.

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä druh ohrozenia, vyznačenie evakuačných trás, evakuačných zariadení a počet evakuantov.

ČASŤ C. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ [§ 16 ods. 1 písm. i) a odsek 2 zákona]

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

1. cieľ evakuácie a spôsob jej riadenia a zabezpečenia,

2. spôsob vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

3. personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuácie,

4. počet evakuantov, zvierat a vecí,

5. záznamy správ a hlásení obci,

6. pomocnú dokumentáciu.

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä vyznačenie evakuačnej trasy a evakuačného zariadenia.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. c) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

2) Príloha č. 2 časť B písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 160/2012 Z. z.

3) Príloha č. 2 časť B písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 160/2012 Z. z.

4) Príloha č. 2 časť B písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 160/2012 Z. z.

5) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

6) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7) § 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

8) § 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z.

9) § 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

10) § 2 ods. 1 písm. a), i), j), l) a q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

11) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

14) § 7 a 7d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

15) § 2 ods. 1 písm. n) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.