Vyhláška č. 227/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

(v znení č. r1/c79/2012 Z. z.)

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012

OBSAH

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 26. júla 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 4 písm. h) až j) a l) až ac) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:

a) suma, ktorá je vyplatená osobe ako dávka v nezamestnanosti v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená žiadosť, a“.

3. V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle, najmenej štyri mesiace dočasne pracovne neschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované nemocenské, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti sa ako príjem tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje 365-násobok denného nemocenského.

(9) Ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti sa ako príjem tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje 0 €.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 15.

4. V § 2 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Od rozhodujúceho príjmu sa odpočíta priemer určeného výživného platené osobou, ktorá je spoločne posudzovanou osobou podľa § 3 za mesiace, za ktoré sa zohľadnil príjem tejto osoby.“.

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

5. V § 2 odsek 13 znie:

(13) Rozhodujúci príjem je 0 eur, ak v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť, má nárok na pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa osobitného predpisu9a)

a) študent, ak medzi spoločne posudzovanými osobami podľa § 3 nie sú jeho rodičia,

b) rodičia študenta, ak sú spoločne posudzovanými osobami podľa § 3; ak je spoločne posudzovanou osobou len jeden rodič, má na takú pomoc nárok tento rodič alebo

c) manžel študenta, ak je spoločne posudzovanou osobou podľa § 3.“.

6. V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

„alebo súd určil rozsah vyživovacej povinnosti na návrh podľa osobitného predpisu9da) po zápise študenta na prvé vysokoškolské štúdium na vysokú školu sídliacu na území Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9da znie:

9da) § 65 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

7. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak

a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent, a

b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby alebo mu nie je poskytovaná dávka a príspevky podľa osobitného predpisu.9a)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8. V § 3 ods. 4 písmeno a) znie:

a) sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará rodič, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený; okrem prípadu, ak sa študent posudzuje s oboma rodičmi, alebo“.

9. V § 3 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa študent posudzuje spoločne s rodičom svojho nezaopatreného dieťaťa.“.

10. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka, ak táto vyhláška neustanovuje inak. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a má určený rozsah vyživovacej povinnosti od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august, ak sa študent neposudzuje spoločne s rodičmi.“.

11. V § 7 ods. 2 sa za slová „§ 2 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „8 a 9“.

12. V § 7 ods. 3 sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“ a slová „príjem podľa § 2 ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „príjem podľa § 2 ods. 13“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Dušan Čaplovič v. r.