Redakčné oznámenie č. r1/c79/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 227/2012 Z. z.

Čiastka 79/2012
Platnosť od 17.10.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 227/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

Prvý bod má správne znieť:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 4 písm. h) až j) a l) až ac) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.