Zákon č. 185/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 44/2012
Platnosť od 29.06.2012
Účinnosť od 01.10.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. júna 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.