Nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012