Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012 s výnimkou ustanovení čl. 6 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.