Vyhláška č. 261/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Čiastka 104/2010
Platnosť od 10.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2010 Aktuálne znenie