Vyhláška č. 438/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

Čiastka 153/2009
Platnosť od 31.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009