Vyhláška č. 405/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z.

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009 do28.02.2014
Zrušený 245/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 464/2013 Z. z. vložil do zákona č. 245/2008 Z. z. nový § 163 bod 40, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 405/2009 Z. z.

OBSAH

405

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. októbra 2009,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe časti Nemecký jazyk inštitúcii Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Barbarastraße 1 50735 Köln Deutschland sa dopĺňa jazykový certifikát „Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK“ o úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca „B2“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.