Zákon č. 392/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2009
Platnosť od 13.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.

OBSAH