Zákon č. 392/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2009
Platnosť od 13.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.

OBSAH

392

ZÁKON

zo 16. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 275/2002 Z. z. a zákona č. 100/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 11 ods. 2 sa za slovo „výtlačok“ vkladajú slová „alebo na žiadosť obce elektronická podoba“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.