Vyhláška č. 364/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:

a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,1)

b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,

c) centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.

(3) Ak ide o študijný odbor masér pre hendikepovaných, kritériá podľa odseku 1 písm. c) sa neuplatnia.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Richard Raši v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.