Nariadenie vlády č. 251/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru

Čiastka 88/2009
Platnosť od 27.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009

OBSAH