138

OPATRENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 25. marca 2009

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na výpočtovú, reprodukčnú alebo telekomunikačnú techniku, motorové vozidlo, účelový stroj s motorovým pohonom, účelové prívesné zariadenie k traktoru, zavlažovaciu techniku, zavlažovací materiál, poľnohospodársku, potravinársku alebo lesnícku technologickú výrobnú linku alebo zariadenie, laboratórny prístroj a zviera, ak neuplynulo viac ako päť rokov odo dňa ich prvého uvedenia do prevádzky alebo začatia užívania, s výnimkou prevodu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 prevádza hnuteľné veci uvedené v § 2 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia podľa § 1 vymieňajú správu hnuteľných vecí uvedených v § 2 s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 prevádza vlastníctvo hnuteľnej veci uvedenej v § 2.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 výmenou dáva hnuteľné veci uvedené v § 2.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 prenecháva do nájmu hnuteľnú vec uvedenú v § 2 iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnej veci uzavretej správcom podľa § 1 ako požičiavateľom sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správca podľa § 1 prenecháva do výpožičky hnuteľnú vec uvedenú v § 2 inému vypožičiavateľovi, ako je právnická osoba uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 557/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.


Stanislav Becík v. r.