Vyhláška č. 368/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Čiastka 136/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.01.2016