Zákon č. 297/2008 Z. z.Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 113/2008
Platnosť od 01.08.2008
Účinnosť od 01.09.2019