Vyhláška č. 525/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

(v znení č. 101/2019 Z. z.)

Čiastka 221/2007
Platnosť od 23.11.2007
Účinnosť od 01.05.2019