Vyhláška č. 306/2007 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Čiastka 138/2007
Platnosť od 05.07.2007
Účinnosť od 01.01.2008