Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2007
Platnosť od 06.06.2007
Účinnosť od 01.01.2019