Zákon č. 678/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006
Účinnosť od 01.05.2019