Vyhláška č. 661/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.

(v znení č. r1/c14/2007 Z. z.)

Čiastka 253/2006
Platnosť od 21.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

661

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na colné vyhlásenie podávané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.“.

2. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta: „Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.“.

3. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa vypúšťajú slová „Ak sa má použiť ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru iná ako reprezentatívna cena,11) uvádza sa v tomto odseku kód dokladu žiadosti o použitie takejto ceny. Napríklad, ak sa má ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru použiť cena CIF (náklady, poistné a prepravné), uvádza sa kód dokladu „1014", ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny CIF ako základu na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru".“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

4. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa predposledný odsek vysvetľujúcich poznámok dopĺňa kódom, ktorý znie:

„1015 – žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z.“.

5. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta: „Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.“.

6. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru v písmene a) kód U409 znie:

„U409 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ján Počiatek v. r.