Redakčné oznámenie č. r1/c14/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 661/2006 Z. z.

Čiastka 14/2007
Platnosť od 13.01.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 661/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.

V čl. I šiestom bode majú byť namiesto slov „č. 656/2006 Z. z.“ správne uvedené slová „č. 672/2006 Z. z.“.