Zákon č. 656/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH