Nariadenie vlády č. 325/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí

Čiastka 113/2006
Platnosť od 31.05.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

325

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006

o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. l) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického poľa na účel zaistenia ochrany zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu“) a na predchádzanie rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.

(2) Požiadavky tohto nariadenia vlády sa týkajú ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené indukovanými elektrickými prúdmi, absorbciou energie a kontaktnými prúdmi.

(3) Toto nariadenie vlády ďalej ustanovuje

a) frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa,

b) limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „limitné hodnoty expozície“) a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „akčné hodnoty expozície“),

c) požiadavky na skúšanie zdrojov vyžarovania elektromagnetického poľa (ďalej len „zdroje“).

§ 2

Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa

(1) Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa sa ustanovuje pre

a) nízkofrekvenčné elektromagnetické pole od 0 Hz do 10 kHz vrátane,

b) vysokofrekvenčné elektromagnetické pole nad 10 kHz do 300 GHz.

(2) Definície pojmov sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície

(1) Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu sa používajú vedecky podložené normy, postupy a odporúčania, ktoré umožňujú stanoviť veličiny uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Požiadavky na skúšanie zdrojov

(1) Skúšanie zdrojov sa vykonáva

a) pred ich uvedením do prevádzky a najmenej raz za tri roky od ich uvedenia do prevádzky,

b) pri ich zmene alebo oprave, pri zmene prevádzky alebo pri zmene v okolí zdroja.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na rozhlasové, televízne a rádiolokačné vysielače, rádioreléové spoje, pevné stanice satelitných spojov, základňové stanice operátorov verejných a privátnych rádiových a rádiotelefónnych sietí a na zdroje s efektívnym výkonom vyšším ako 4 W bez ohľadu na moduláciu.

(3) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prenosné, vozidlové a ručné rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, lietadlové a lodné rádiostanice, vysielacie zariadenia pre zabezpečovaciu techniku, mobilné telefónne prístroje a na zdroje s efektívnym výkonom menším ako 4 W. Pri týchto zariadeniach sa vyžaduje prehlásenie o zhode. Pri rádiostaniciach určených pre rádioamatérsku činnosť sa prehlásenie o zhode a skúšanie podľa odseku 1 nevyžaduje, prevádzkovateľ rádioamatérskej rádiostanice je však povinný dodržiavať limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície podľa § 3.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 325/2006 Z. z.

DEFINÍCIE POJMOV

Příloha 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 325/2006 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE

Příloha 02