Zákon č. 267/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

okrem čl. I prvého bodu § 2 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť dňom zrušenia vojenského obvodu Javorina

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2007 - 31.12.2010