Oznámenie č. 2/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. februára 2006 na základe článku 17 ods. 1.