Oznámenie č. 2/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. februára 2006 na základe článku 17 ods. 1.

2

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 27. februára 2006 na základe článku 17 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Zb.).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.