Oznámenie č. 99/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o patentovom práve

(v znení č. 639/2005 Z. z.)

Čiastka 46/2005
Platnosť od 24.03.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť 28. apríla 2005 podľa článku 21 ods. 1.

99

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. júla 2002 Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o patentovom práve.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2146 zo 17. mája 2002.

Prezident Slovenskej republiky listinu o pristúpení k dohovoru podpísal 25. júna 2002. Listina o pristúpení bola uložená 16. júla 2002 u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Dohovor nadobudne platnosť 28. apríla 2005 podľa článku 21 ods. 1.

K oznámeniu č. 99/2005 Z. z.

DIPLOMATICKÁ KONFERENCIA PRE PRIJATIE DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE

Ženeva 11. mája až 2. júna 2000

DOHOVOR O PATENTOVOM PRÁVE, VYKONÁVACÍ PREDPIS K DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE A VYHLÁSENIA DOHODNUTÉ DIPLOMATICKOU KONFERENCIOU

prijaté Diplomatickou konferenciou 1. júna 2000

DOHOVOR O PATENTOVOM PRÁVE

OBSAH

Článok 1 Vymedzenie pojmov

Článok 2 Všeobecné zásady

Článok 3 Prihlášky a patenty, na ktoré sa Dohovor vzťahuje

Článok 4 Bezpečnostná klauzula

Článok 5 Deň podania

Článok 6 Prihláška

Článok 7 Zastupovanie

Článok 8 Podanie; adresy

Článok 9 Upovedomenia

Článok 10 Platnosť patentu; zrušenie patentu

Článok 11 Úľavy pri lehotách

Článok 12 Uvedenie do predošlého stavu po zistení náležitej starostlivosti alebo pri neúmyselnej chybe zo strany úradu

Článok 13 Oprava alebo dodatočné priznanie práva prednosti; obnovenie práva prednosti

Článok 14 Vykonávací predpis

Článok 15 Vzťah k Parížskemu dohovoru

Článok 16 Platnosť revízií, zmien a úprav Zmluvy o patentovej spolupráci

Článok 17 Zhromaždenie

Článok 18 Medzinárodný úrad

Článok 19 Revízie

Článok 20 Členstvo v Dohovore

Článok 21 Účinnosť Dohovoru; deň nadobudnutia platnosti ratifikácie a prístupu k Dohovoru

Článok 22 Použitie Dohovoru vo vzťahu k existujúcim prihláškam a patentom

Článok 23 Výhrady

Článok 24 Vypovedanie Dohovoru

Článok 25 Jazyky Dohovoru

Článok 26 Podpis Dohovoru

Článok 27 Depozitár; registrácia

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto Dohovoru, ak nie je výslovne uvedené inak,

i) pojmom „úrad“ sa rozumie orgán zmluvnej strany, ktorý je poverený udeľovaním patentov alebo inými záležitosťami, ktoré upravuje tento Dohovor;

ii) pojmom „prihláška“ sa rozumie prihláška, na ktorú sa udeľuje patent podľa článku 3;

iii) pojmom „patent“ sa rozumie patent podľa článku 3;

iv) odkazmi na pojem „osoba“ sa rozumie najmä fyzická osoba a právnická osoba;

v) pojmom „podanie“ sa rozumie prihláška alebo žiadosť, vyhlásenie, doklad, korešpondencia či iná informácia týkajúca sa prihlášky alebo patentu, ktoré sú podané na úrad, či už sa týkajú konania podľa tohto Dohovoru, alebo nie;

vi) pojmom „záznamy úradu“ sa rozumie súbor informácií, ktoré vedie úrad a ktoré sa vzťahujú na prihlášky vrátane prihlášok podaných na úrad a vrátane patentov udelených týmto úradom alebo iným orgánom, ktorý je vo vzťahu k danej zmluvnej strane, nehľadiac na médium, na ktorom je takáto informácia zaznamenaná;

vii) pojmom „zaznamenávanie“ sa rozumie ukladanie informácií do záznamov úradu;

viii) pojmom „prihlasovateľ“ sa rozumie osoba, ktorá podľa záznamov úradu v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku žiada o udelenie patentu, alebo iná osoba, ktorá podáva alebo si vymáha prihlášku;

ix) pojmom „majiteľ“ sa rozumie osoba, ktorá je podľa záznamov úradu majiteľom patentu;

x) pojmom „zástupca“ sa rozumie zástupca v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku;

xi) pojmom „podpis“ sa rozumie spôsob vlastnej identifikácie;

xii) pojmom „jazyk, ktorý úrad pripúšťa“, sa rozumie jazyk, ktorý je prípustný pre úrad na uskutočnenie príslušných konaní pred úradom;

xiii) pojmom „preklad“ sa rozumie preklad do jazyka prípustného pre úrad alebo tam, kde je to vhodné, transkripcia do abecedy alebo súboru znakov, ktorá je prípustná pre úrad;

xiv) pojmom „konanie pred úradom“ sa rozumie postup pri konaní o prihláškach a patentoch pred úradom;

xv) ak z kontextu nevyplýva niečo iné, slová v jednotnom čísle sú aj v množnom čísle a opačne, a mužské osobné zámená sú aj ženskými;

xvi) pojmom „Parížsky dohovor“ sa rozumie Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaný v Paríži 20. marca 1883 v znení zmien a doplnkov;

xvii) pojmom „Zmluva o patentovej spolupráci“ sa rozumie Zmluva o patentovej spolupráci podpísaná vo Washingtone 19. júna 1970 spolu s vykonávacím predpisom a administratívnymi smernicami k tejto Zmluve v znení zmien a doplnkov;

xviii) pojmom „zmluvná strana“ sa rozumie štát alebo medzivládna organizácia, ktorá je členom Dohovoru;

xix) pojmom „vnútroštátny právny poriadok“ sa rozumie právny poriadok štátu, ak je zmluvnou stranou štát; ak je zmluvnou stranou medzivládna organizácia, potom právne predpisy, ktorými sa táto organizácia riadi;

xx) pojmom „ratifikačná listina“ sa rozumie jej prijatie alebo schválenie;

xxi) pojmom „Organizácia“ sa rozumie Svetová organizácia duševného vlastníctva;

xxii) pojmom „Medzinárodný úrad“ sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie;

xxiii) pojmom „generálny riaditeľ“ sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie.

Článok 2

Všeobecné zásady

1) [Priaznivejšie podmienky] Zmluvná strana môže, okrem článku 5, stanoviť podmienky, ktoré sú z pohľadu prihlasovateľa a majiteľa priaznivejšie v porovnaní s podmienkami, ktoré sú uvedené v tomto Dohovore a vo vykonávacom predpise.

2) [Bez zásahu do hmotného patentového práva] Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru alebo vykonávacieho predpisu by sa nemalo chápať ako obmedzujúce slobodu zmluvnej strany stanoviť také podmienky platného hmotného patentového práva, aké si želá.

Článok 3

Prihlášky a patenty, na ktoré sa Dohovor vzťahuje

1) [Prihlášky] a) Ustanovenia tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu sa vzťahujú na národné a regionálne prihlášky na udelenie patentu na vynález a dodatkového patentu podané na úrade alebo úradom zmluvnej strany a ktoré predstavujú

i) tie typy prihlášok, ktoré môžu byť podané ako medzinárodné prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci;

ii) vylúčené prihlášky v bode i) uvedených typov prihlášok na udelenie patentu na vynález alebo dodatkových patentov podľa článku 4G 1) alebo 2) Parížskeho dohovoru.

b) Za podmienok ustanovení Zmluvy o patentovej spolupráci ustanovenia tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu sa vzťahujú na medzinárodné prihlášky na udelenie patentu na vynález a dodatkového patentu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci

i) vzhľadom na lehoty podľa článkov 22 a 39 odseku 1) Zmluvy o patentovej spolupráci v úrade zmluvnej strany;

ii) vzhľadom na konanie začaté v deň alebo po dni, v ktorom sa konanie o medzinárodnej prihláške alebo prieskum medzinárodnej prihlášky môže začať podľa článku 23 alebo 40 Zmluvy o patentovej spolupráci.

2) [Patenty] Ustanovenia tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu sa vzťahujú na národné a regionálne patenty vynálezov a na národné a regionálne dodatkové patenty, ktoré boli udelené zmluvnej strane.

Článok 4

Bezpečnostná klauzula

Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu neobmedzuje slobodu zmluvnej strany, aby podnikla opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu základných bezpečnostných záujmov.

Článok 5

Deň podania

1) [Náležitosti prihlášky] a) Ak nie je vo vykonávacom predpise ustanovené inak a za podmienok odsekov 2) až 8) zmluvná strana určí deň podania prihlášky ako deň, v ktorom úrad zmluvnej strany prijal všetky nasledujúce náležitosti, podané, podľa voľby prihlasovateľa, v písomnej forme alebo iným spôsobom, ktorý je povolený úradom na účely určenia dňa podania prihlášky,

i) výslovné alebo zrejmé označenie v tom zmysle, že ide o prihlášku;

ii) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa alebo umožňujúce styk s prihlasovateľom;

iii) časť, ktorá sa na prvý pohľad javí ako opis.

b) Zmluvná strana môže na účel určenia dňa podania prihlášky prijať výkres ako náležitosť uvedenú v písmene a) bode iii).

c) Zmluvná strana môže na účel určenia dňa podania prihlášky žiadať tak údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa, ako aj údaje umožňujúce styk s prihlasovateľom alebo môže prijať dôkaz umožňujúci identifikáciu prihlasovateľa, alebo dôkaz umožňujúci styk s prihlasovateľom ako náležitosť uvedenú v písmene a) bode ii).

2) [Jazyk] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby údaje uvedené v odseku 1) písmene a) bodoch i) a ii) boli v jazyku, ktorý je pre úrad prípustný.

b) Časť uvedená v odseku 1) písmene a) bode i) môže byť na účel určenie dňa podania prihlášky podaná v akomkoľvek jazyku.

3) [Upovedomenie] Ak prihláška nespĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok, ktoré požaduje zmluvná strana podľa odsekov 1) a 2), úrad o tom bez zbytočného odkladu upovedomí prihlasovateľa a vyzve ho, aby v rámci lehoty uvedenej vo vykonávacom predpise splnil akúkoľvek takú podmienku alebo sa k výzve vyjadril.

4) [Následné splnenie podmienok] a) Ak pôvodne podaná prihláška nespĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok, ktoré požaduje zmluvná strana podľa odsekov 1) a 2), potom dňom podania s výhradou písmena b) a odseku 6) bude deň, v ktorom boli všetky podmienky, ktoré požaduje zmluvná strana podľa odsekov 1) a 2), následne splnené.

b) Zmluvná strana môže stanoviť, že ak v lehote uvedenej vo vykonávacom predpise nie je splnená jedna podmienka alebo viac podmienok uvedených v písmene a), potom sa prihláška považuje za nepodanú. Ak je prihláška považovaná za nepodanú, úrad o tom upovedomí prihlasovateľa a uvedie dôvody, ktoré ho k takému rozhodnutiu viedli.

5) [Upovedomenie týkajúce sa chýbajúcej časti opisu alebo výkresu] Ak úrad pri určení dňa podania zistí, že prihláška zjavne neobsahuje časť opisu alebo že prihláška odkazuje na výkres, ktorý táto prihláška zjavne neobsahuje, úrad bez zbytočného odkladu upovedomí prihlasovateľa o tejto skutočnosti.

6) [Deň podania po doplnení chýbajúcej časti opisu alebo výkresu] a) Ak je chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres doplnený v lehote uvedenej vo vykonávacom predpise, táto časť opisu alebo výkres bude zahrnutý do prihlášky a s výhradou písmen b) a c) bude dňom podania deň, keď úrad prijal túto časť opisu alebo výkres, alebo deň, keď sú splnené všetky podmienky požadované zmluvnou stranou podľa odsekov 1) a 2) podľa toho, ktorý deň je neskorší.

b) Ak je podľa písmena a) doplnená chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres ako oprava pri podaní neúplnej prihlášky, pri ktorej sa v deň, keď úrad prvýkrát prijal jednu náležitosť alebo viac náležitostí podľa odseku 1) písmena a), uplatňuje právo prednosti skoršej prihlášky, potom sa na základe žiadosti prihlasovateľa podanej v lehote uvedenej vo vykonávacom predpise a za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise bude za deň podania považovať deň, keď sú splnené všetky podmienky požadované zmluvnou stranou podľa odsekov 1) a 2).

c) Ak je chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres, ktorý je podaný podľa písmena a), vzatý späť v lehote určenej zmluvnou stranou, potom dňom podania bude deň, keď sú všetky podmienky požadované zmluvnou stranou splnené podľa odsekov 1) a 2).

7) [Náhrada opisu a výkresov odkazom na skoršie podanú prihlášku] a) Za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise odkaz na skôr podanú prihlášku uplatnený pri podaní prihlášky v jazyku prípustnom pre úrad nahradí na účely určenia dňa podania prihlášky opis a akýkoľvek výkres.

b) Ak podmienky uvedené v písmene a) nie sú splnené, potom sa prihláška považuje za nepodanú. Ak sa prihláška považuje za nepodanú, potom úrad podľa toho upovedomí prihlasovateľa a uvedie dôvody, ktoré ho k takému rozhodnutiu viedli.

8) [Výnimky] Žiadne ustanovenie tohto článku neobmedzí

i) právo prihlasovateľa podľa článku 4G 1) alebo 2) Parížskeho dohovoru zachovať dátum pôvodnej žiadosti, na ktorý sa odkazuje v tomto článku, ako deň podania vylúčenej prihlášky a výhody vyplývajúce z prioritného práva, ak sa uplatní, na ktoré sa tiež odkazuje v tomto článku;

ii) slobodu zmluvnej strany stanoviť akékoľvek podmienky nevyhnutné pre poskytnutie výhod vyplývajúcich zo dňa podania skoršej prihlášky na prihlášku akéhokoľvek typu uvedenú vo vykonávacom predpise.

Článok 6

Prihláška

1) [Forma a obsah prihlášky] Ak Dohovor neurčuje inak, žiadna zo zmluvných strán nesmie požadovať splnenie iných podmienok týkajúcich sa formy alebo obsahu prihlášky, ktoré by sa líšili alebo by doplňovali

i) podmienky týkajúce sa formy alebo obsahu, ktoré sú stanovené vo vzťahu k medzinárodným prihláškam podľa Zmluvy o patentovej spolupráci;

ii) podmienky týkajúce sa formy alebo obsahu, ktorých splnenie podľa Zmluvy o patentovej spolupráci môže úrad štátu alebo úrad príslušný pre tento štát podľa tejto Zmluvy požadovať, ak sa začalo konanie alebo prieskum medzinárodnej prihlášky, podľa článku 23 alebo 40 tejto Zmluvy;

iii) ďalšie iné podmienky uvedené vo vykonávacom predpise.

2) [Formulár žiadosti] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby obsah prihlášky, ktorý je v súlade s obsahom žiadosti medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, bol podaný na formulári žiadosti, ktorý predpíše zmluvná strana. Zmluvná strana môže tiež požadovať, aby formulár žiadosti obsahoval ďalší obsah, ktorý umožňuje odsek 1) bod ii) alebo je predpísaný vo vykonávacom predpise v zmysle odseku 1) bodu iii).

b) Bez ohľadu na písmeno a) a za podmienok článku 8 odseku 1) zmluvná strana prijme predloženie obsahu uvedeného v písmene a) na formulári žiadosti, ktorý je predpísaný vo vykonávacom predpise.

3) [Preklad] Zmluvná strana môže požadovať preklad ktorejkoľvek časti prihlášky, ktorá nie je v jazyku prípustnom pre jej úrad. Zmluvná strana môže tiež požadovať preklad tých častí prihlášky, ktoré sú v jazyku prípustnom pre úrad, do iného jazyka prípustného pre tento úrad tak, ako je predpísané vo vykonávacom predpise.

4) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatkov za prihlášku. Zmluvná strana môže použiť ustanovenia Zmluvy o patentovej spolupráci týkajúce sa platenia poplatkov za prihlášku.

5) [Prioritný doklad] Pri uplatnení práva prednosti skoršej prihlášky môže zmluvná strana požadovať predloženie kópie skoršej prihlášky, ako aj jej prekladu v prípade, že skoršia prihláška nie je v jazyku prípustnom pre úrad, v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise.

6) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu týkajúceho sa akejkoľvek skutočnosti uvedenej v odseku 1) alebo 2) alebo v prioritnom doklade, alebo akýkoľvek preklad, na ktorý sa odkazuje v odseku 3) alebo 5), na úrad v priebehu konania o prihláške, ale len v prípade odôvodnených pochybností o pravdivosti danej skutočnosti alebo presnosti prekladu.

7) [Upovedomenie] Pri nesplnení jednej podmienky alebo viacerých podmienok uvedených v odsekoch 1) až 6), ktoré sú stanovené zmluvnou stranou, úrad upovedomí prihlasovateľa a vyzve ho, aby odstránil nedostatky v lehote určenej vo vykonávacom predpise alebo sa k výzve vyjadril.

8) [Nesplnenie podmienok] a) Pri nesplnení jednej podmienky alebo viacerých podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 6) v lehote určenej vykonávacím predpisom môže zmluvná strana, s výhradou písmena b) a článkov 5 a 10, uplatniť také sankcie, ktoré určuje jej vnútroštátny právny poriadok.

b) Ak nie je splnená akákoľvek podmienka stanovená zmluvnou stranou podľa odsekov 1), 5) alebo 6) vo vzťahu k uplatnenému právu prednosti v lehote určenej vo vykonávacom predpise, právo prednosti sa, s výhradou článku 13, považuje za neexistujúce. S výhradou článku 5 odseku 7) písmena b) nemôžu byť použité žiadne iné sankcie.

Článok 7

Zastupovanie

1) [Zástupcovia] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby zástupca, ktorý je splnomocnený na konanie pred úradom,

i) bol oprávnený, podľa vnútroštátneho právneho poriadku, na konanie pred úradom vo veciach prihlášok a patentov;

ii) uviedol ako svoju adresu adresu na území predpísanom zmluvnou stranou.

b) S výhradou písmena c) úkon vo vzťahu ku konaniu pred úradom, a to prostredníctvom alebo vo vzťahu k zástupcovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené zmluvnou stranou podľa písmena a), má účinky úkonu prostredníctvom alebo vo vzťahu k prihlasovateľovi, majiteľovi alebo k inej oprávnenej osobe, ktorá udelila zastupovanie.

c) Zmluvná strana môže stanoviť, že v prípade prísahy alebo odstúpenia či zrušenia plnej moci zástupcu podpis zástupcu nemá účinky podpisu prihlasovateľa, majiteľa alebo inej oprávnenej osoby, ktorá ustanovila takéhoto zástupcu.

2) [Povinné zastupovanie] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba splnomocnila zástupcu na účely konania pred úradom s výnimkou, že asignatár prihlášky, prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba môže sama konať pred úradom v nasledujúcich konaniach:

i) podanie prihlášky na účely určenia dňa podania;

ii) samotné platenie poplatku;

iii) akékoľvek iné konanie predpísané vo vykonávacom predpise;

iv) vydanie potvrdenia alebo oznámenia úradu vo vzťahu ku konaniu tak, ako je uvedené v bodoch i) až iii).

b) Udržiavací poplatok môže byť platený akoukoľvek osobou.

3) [Ustanovenie zástupcu] Zmluvná strana prijme ustanovenie zástupcu podané na úrad spôsobom predpísaným vo vykonávacom predpise.

4) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať splnenie iných formálnych podmienok než tých, na ktoré odkazujú odseky 1) až 3), vzhľadom na skutočnosti uvedené v týchto odsekoch, ak tento Dohovor alebo vykonávací predpis nestanovuje inak.

5) [Upovedomenie] Ak nie je splnená jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 3), úrad o tejto skutočnosti upovedomí asignatára prihlášky, prihlasovateľa, majiteľa alebo inú oprávnenú osobu a vyzve ich na odstránenie vytknutých nedostatkov alebo vyjadrenie sa k nim v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise.

6) [Nedodržanie podmienok] Ak jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 3) nie je splnených v lehote určenej vykonávacím predpisom, zmluvná strana môže uplatniť sankcie, ktoré určuje jej vnútroštátny právny poriadok.

Článok 8

Podanie; adresy

1) [Forma a spôsoby doručenia podania] a) S výnimkou určenia dňa podania podľa článku 5 odseku 1) a za podmienok článku 6 odseku 1) vykonávací predpis, s výhradou písmen b) až d), stanoví podmienky, ktoré zmluvná strana umožní použiť vzhľadom na formu a spôsoby podaní.

b) Žiadna zmluvná strana nie je povinná prijať podanie v inej ako v písomnej forme.

c) Žiadna zmluvná strana nie je povinná vylúčiť podanie v písomnej forme.

d) Zmluvná strana prijme podanie v písomnej forme na účely dodržania lehoty.

2) [Jazyk podania] Ak nie je v tomto Dohovore alebo vo vykonávacom predpise uvedené inak, zmluvná strana môže požadovať, aby podanie bolo v jazyku prijateľnom pre úrad.

3) [Vzorové medzinárodné formuláre] Bez ohľadu na odsek 1) písmeno a) a za podmienok odseku 1) písmena b) a článku 6 odseku 2) písmena b) zmluvná strana prijme predloženie obsahu podania na prípadnom formulári, ktorý je v súlade so vzorovým medzinárodným formulárom, vzhľadom na také podanie uvedené vo vykonávacom predpise.

4) [Podpis podania] a) Ak zmluvná strana požaduje podpis na účely podania, daná zmluvná strana prijme akýkoľvek podpis, ktorý vyhovuje podmienkam predpísaným vo vykonávacom predpise.

b) Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať osvedčenie, notárske alebo úradné overenie, alebo iné overenie pravosti podpisu, ktorý je odoslaný na jej úrad, s výnimkou kvázisúdneho konania, alebo ako je uvedené vo vykonávacom predpise.

c) S výhradou písmena b) zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu na úrad len v prípade, ak úrad môže odôvodnene pochybovať o pravosti daného podpisu.

5) [Údaje podania] Zmluvná strana môže požadovať, aby podanie obsahovalo jeden údaj alebo viac údajov predpísaných vo vykonávacom predpise.

6) [Korešpondenčná adresa, adresa právnych služieb a iné adresy] Zmluvná strana môže za podmienok ustanovení predpísaných vo vykonávacom predpise požadovať, aby prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba uviedla v podaní

i) korešpondenčnú adresu;

ii) adresu pre právne služby;

iii) akúkoľvek inú adresu určenú vo vykonávacom predpise.

7) [Upovedomenie] Pri nesplnení jednej podmienky alebo viacerých podmienok stanovených zmluvnou stranou, ktoré sa týkajú podania podľa odsekov 1) až 6), úrad vyzve prihlasovateľa, majiteľa alebo inú oprávnenú osobu, aby odstránila vytknuté nedostatky alebo sa k výzve vyjadrila v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise.

8) [Nesplnenie podmienok] Ak jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 6) nie je splnených v lehote určenej vo vykonávacom predpise, zmluvná strana môže, s výhradou článkov 5 a 10 a výnimkami predpísanými vykonávacím predpisom, uplatniť také sankcie, ktoré stanovuje jej vnútroštátny právny poriadok.

Článok 9

Upovedomenie

1) [Dostatočné upovedomenie] Každé upovedomenie podľa tohto Dohovoru alebo vykonávacieho predpisu, ktoré je odoslané úradom na korešpondenčnú adresu alebo na adresu pre právne služby v zmysle článku 8 odseku 6), alebo na inú adresu určenú vo vykonávacom predpise na účely tohto ustanovenia a ktoré je v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa daného upovedomenia, je dostatočným upovedomením na účely tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu.

2) [Nepodanie údajov umožňujúcich skontaktovanie] Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru alebo vykonávacieho predpisu nezaväzuje zmluvnú stranu, aby zaslala upovedomenie prihlasovateľovi, majiteľovi alebo inej oprávnenej osobe, ak údaje umožňujúce skontaktovanie s prihlasovateľom, majiteľom alebo inou oprávnenou osobou neboli podané na úrad.

3) [Neupovedomenie] S výhradou článku 10 odseku 1), ak úrad neupovedomí prihlasovateľa, majiteľa alebo inú oprávnenú osobu o nesplnení akejkoľvek podmienky podľa tohto Dohovoru alebo vykonávacieho predpisu, potom prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba nie je zbavená povinnosti splniť danú podmienku.

Článok 10

Platnosť patentu; zrušenie patentu

1) [Určité formálne podmienky, ktorých nesplnenie nemá vplyv na platnosť patentu] Nesplnenie jednej formálnej podmienky alebo viacerých formálnych podmienok podľa článku 6 odsekov 1), 2), 4) a 5) a článku 8 odsekov 1) až 4) týkajúcich sa prihlášky nemôže byť podkladom pre zrušenie alebo zánik časti alebo celého patentu s výnimkou, ak je nesplnenie formálnej podmienky výsledkom podvodného úmyslu.

2) [Možnosť vyjadrenia, doplnenia alebo opravy v prípade predpokladaného zániku alebo zrušenia patentu] Časť patentu alebo celý patent nesmie zaniknúť alebo byť zrušený bez toho, aby bola majiteľovi daná možnosť vyjadriť sa k predpokladanému zániku alebo zrušeniu patentu a takisto aby mu bola daná možnosť doplnenia alebo opravy v primeranej lehote, ak to dovoľuje vnútroštátny právny poriadok.

3) [Bez povinnosti osobitných súdnych konaní] Odseky 1) a 2) nepredstavujú žiadnu povinnosť zaviesť súdne konania na uplatnenie patentového práva okrem tých, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok 11

Úľavy pri lehotách

1) [Predĺženie lehôt] Zmluvná strana môže predĺžiť lehotu určenú úradom na vykonanie úkonu v konaní o prihláške alebo patente pred úradom o obdobie predpísané vo vykonávacom predpise, ak je žiadosť v tomto zmysle podaná na úrad v súlade s podmienkami

i) pred uplynutím lehoty; alebo

ii) po uplynutí lehoty a v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise.

2) [Pokračovanie v konaní] Ak prihlasovateľ alebo majiteľ zmeškal úradom zmluvnej strany určenú lehotu na vykonanie úkonu v konaní o prihláške alebo patente pred úradom a táto zmluvná strana neposkytuje predĺženie lehoty podľa odseku 1) bodu ii), zmluvná strana umožní pokračovať v konaní o prihláške alebo patente a, ak je to potrebné, uvedie práva prihlasovateľa alebo majiteľa vo vzťahu k prihláške alebo patentu do pôvodného stavu, ak

i) je žiadosť o pokračovanie v konaní podaná na úrad v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise;

ii) je žiadosť podaná a sú splnené podmienky týkajúce sa lehoty na vykonanie daného úkonu v lehote uvedenej vo vykonávacom predpise.

3) [Výnimky] Žiadna zmluvná strana nie je povinná poskytnúť úľavu podľa odseku 1) alebo 2) vzhľadom na výnimky predpísané vo vykonávacom predpise.

4) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku 1) alebo 2).

5) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať splnenie iných podmienok ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1) až 4), vzhľadom na úľavy poskytnuté podľa odseku 1) alebo 2), ak nie je v tomto Dohovore alebo vo vykonávacom predpise stanovené inak.

6) [Možnosť vyjadrenia v prípade predpokladaného zamietnutia] Žiadosť podľa odseku 1) alebo 2) nesmie byť zamietnutá bez toho, aby bola prihlasovateľovi alebo majiteľovi poskytnutá možnosť v primeranej lehote sa vyjadriť k predpokladanému zamietnutiu.

Článok 12

Uvedenie do predošlého stavu po zistení náležitej starostlivosti alebo pri neúmyselnej chybe zo strany úradu

1) [Žiadosť] Zmluvná strana zabezpečí, že v prípade, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zmeškal lehotu na vykonanie úkonu v konaní pred úradom, pričom priamym následkom je strata práv vzhľadom na majiteľa alebo prihlasovateľa, úrad uvedie práva prihlasovateľa alebo majiteľa do predošlého stavu, pokiaľ ide o dotknutú prihlášku alebo patent, ak

i) je žiadosť v tomto zmysle podaná na úrad v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise;

ii) je žiadosť podaná a sú splnené všetky podmienky týkajúce sa lehoty na vykonanie daného úkonu v lehote stanovenej vo vykonávacom predpise;

iii) žiadosť odôvodňuje zmeškanie lehoty; a

iv) úrad zistí, že k zmeškaniu lehoty došlo napriek náležitej starostlivosti, ktorú sivyžadovali okolnosti, alebo že podľa voľby zmluvnej strany zmeškanie bolo neúmyselné.

2) [Výnimky] Žiadna zmluvná strana nie je povinná uviesť práva do predošlého stavu podľa odseku 1) vzhľadom na výnimky predpísané vo vykonávacom predpise.

3) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku 1).

4) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo na úrad podané odôvodnenie alebo iný dôkaz na podporu dôvodov uvedených v odseku 1) bode iii) v lehote určenej úradom.

5) [Možnosť vyjadrenia v prípade predpokladaného zamietnutia] Časť žiadosti alebo celá žiadosť podľa odseku 1) nesmie byť zamietnutá bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť v primeranej lehote sa vyjadriť k predpokladanému zamietnutiu.

Článok 13

Oprava alebo dodatočné priznanie práva prednosti; obnovenie práva prednosti

1) [Oprava alebo dodatočné priznanie práva prednosti] Ak nie je vo vykonávacom predpise uvedené inak, zmluvná strana zabezpečí opravu alebo dodatočné priznanie práva prednosti na prihlášku („neskoršiu prihlášku“), ak

i) je žiadosť v tomto zmysle podaná na úrad v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise;

ii) je žiadosť podaná na úrad v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise; a

iii) neskoršia prihláška je podaná skôr, ako uplynie právo prednosti počítané odo dňa podania skoršej prihlášky, na ktorú sa právo prednosti uplatňuje.

2) [Oneskorené podanie neskoršej prihlášky] S ohľadom na článok 15 zmluvná strana stanoví, že ak prihláška („neskoršia prihláška“), na ktorú sa nárokuje alebo by sa mohlo nárokovať právo prednosti zo skoršej prihlášky, je podaná neskôr ako v deň, keď uplynulo právo prednosti, avšak v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise, úrad obnoví právo prednosti, ak

i) je žiadosť v tomto zmysle podaná na úrad v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise;

ii) je žiadosť podaná v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise;

iii) žiadosť odôvodní nedodržanie lehoty na uplatnenie práva prednosti; a

iv) úrad zistí, že k podaniu neskoršej prihlášky nedošlo v rámci lehoty práva prednosti napriek náležitej starostlivosti, ktorú sivyžadovali okolnosti, alebo že podľa voľby zmluvnej strany nepodanie bolo neúmyselné.

3) [Nepodanie kópie skoršej prihlášky] Zmluvná strana stanoví, že ak kópia skoršej prihlášky požadovanej podľa článku 6 odseku 5) nie je podaná na úrad v lehote uvedenej vo vykonávacom predpise v zmysle článku 6, potom úrad obnoví právo prednosti, ak

i) je žiadosť v tomto zmysle podaná na úrad v súlade s podmienkami predpísanými vo vykonávacom predpise;

ii) je žiadosť podaná v lehote na podanie kópie skoršej prihlášky predpísanej vo vykonávacom predpise v zmysle článku 6 odseku 5);

iii) úrad zistí, že žiadosť o poskytnutie kópie bola podaná na úrad, na ktorom bola podaná skoršia prihláška, v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise; a

iv) kópia skoršej prihlášky je podaná v lehote predpísanej vo vykonávacom predpise.

4) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odsekov 1) až 3).

5) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo na úrad podané odôvodnenie alebo iný dôkaz na podporu dôvodov uvedených v odseku 2) bode iii) v lehote určenej úradom.

6) [Možnosť vyjadrenia v prípade predpokladaného zamietnutia] Časť žiadosti alebo celá žiadosť podľa odsekov 1) až 3) nesmie byť zamietnutá bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť v primeranej lehote sa vyjadriť k jej predpokladanému zamietnutiu.

Článok 14

Vykonávací predpis

1) [Obsah] a) Vykonávací predpis, ktorý je súčasťou tohto Dohovoru, stanovuje pravidlá týkajúce sa

i) záležitostí, ktoré tento Dohovor výslovne upravuje ako „predpísané vo vykonávacom predpise“;

ii) podrobností potrebných pri uplatnení ustanovení Dohovoru;

iii) administratívnych podmienok, záležitostí alebo konaní.

b) Vykonávací predpis tiež stanovuje pravidlá týkajúce sa formálnych podmienok, ktoré zmluvná strana môže uplatniť vzhľadom na žiadosti o

i) zaznamenanie zmeny mena alebo adresy;

ii) zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa;

iii) zaznamenanie licencie alebo bezpečnostného záujmu;

iv) opravu chyby.

c) Vykonávací predpis tiež stanovuje vzorové medzinárodné formuláre a formulár žiadosti na účely článku 6 odseku 2) písmena b), ktoré budú vyhotovené Zhromaždením za pomoci Medzinárodného úradu.

2) [Zmeny vo vykonávacom predpise] S výhradou odseku 3) akákoľvek zmena vo vykonávacom predpise si vyžaduje súhlas trojštvrtinovej väčšiny odovzdaných hlasov.

3) [Podmienka jednohlasnosti] a) Vykonávací predpis môže vymedziť ustanovenia vykonávacieho predpisu, ktoré môžu byť zmenené iba jednohlasne.

b) Každá zmena vykonávacieho predpisu, ktorá má za následok doplnenie alebo zrušenie ustanovenia uvedeného vo vykonávacom predpise v zmysle písmena a), si vyžaduje jednohlasný súhlas.

c) Pri určení dosiahnutia jednohlasnosti sa berú do úvahy len hlasy, ktoré boli skutočne odovzdané. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

4) [Rozpor medzi Dohovorom a vykonávacím predpisom] V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a ustanoveniami vykonávacieho predpisu majú prednosť ustanovenia Dohovoru.

Článok 15

Vzťah k Parížskemu dohovoru

1) [Povinnosť konať v súlade s Parížskym dohovorom] Každá zmluvná strana musí konať v súlade s ustanoveniami Parížskeho dohovoru týkajúcimi sa patentov.

2) [Povinnosti a práva podľa Parížskeho dohovoru] a) Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nestanovuje výnimky z povinností, ktoré majú zmluvné strany voči sebe podľa Parížskeho dohovoru.

b) Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru neobmedzuje práva, ktoré požívajú prihlasovatelia a majitelia na základe Parížskeho dohovoru.

Článok 16

Platnosť revízií, zmien a úprav Zmluvy o patentovej spolupráci

1) [Použiteľnosť revízií, zmien a úprav Zmluvy o patentovej spolupráci] S výhradou odseku 2) akákoľvek revízia, zmena alebo úprava Zmluvy o patentovej spolupráci vykonaná po 2. júni 2000, ktorá je v súlade s článkami tohto Dohovoru, je platná na účely tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ak o tom rozhodne Zhromaždenie trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

2) [Nepoužiteľnosť prechodných ustanovení Zmluvy o patentovej spolupráci] Každé ustanovenie Zmluvy o patentovej spolupráci, na ktorého základe nie je revidované, zmenené alebo upravené ustanovenie tejto Zmluvy platné pre zmluvný štát alebo úrad tohto štátu, alebo úrad konajúci pre tento štát, sa nepoužije na účely tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ak neskoršie ustanovenie nie je v súlade s právnym poriadkom tohto štátu alebo úradu.

Článok 17

Zhromaždenie

1) [Zloženie] a) Zmluvné strany musia mať Zhromaždenie.

b) Každá zmluvná strana je v Zhromaždení zastupovaná jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať náhradní delegáti, poradcovia a experti. Každý delegát môže zastupovať len jednu zmluvnú stranu.

2) [Úlohy] Zhromaždenie

i) prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa týkajú udržiavania a vývoja Dohovoru a jeho uplatnenia a fungovania;

ii) ustanovuje vzorové medzinárodné formuláre a formulár žiadosti tak, ako je uvedené v článku 14 odseku 1) písmene c), za pomoci Medzinárodného úradu;

iii) mení vykonávací predpis;

iv) určuje podmienky pre deň začatia používania každého vzorového medzinárodného formulára a formulára žiadosti tak, ako je uvedené v bode ii), a každej zmeny tak, ako je uvedené v bode iii);

v) rozhoduje, či sa revízia, zmena alebo úprava Zmluvy o patentovej spolupráci v zmysle článku 16 odseku 1) použije na účely tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu;

vi) vykonáva ďalšie funkcie, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto Dohovoru.

3) [Kvórum] a) Polovica členov Zhromaždenia, ktorí zastupujú štáty, tvorí kvórum.

b) Bez ohľadu na písmeno a), ak je na akomkoľvek zasadnutí počet členov Zhromaždenia, ktorí zastupujú štáty, nižší ako polovica, ale rovný alebo vyšší ako tretina členov, ktorí zastupujú štáty, potom Zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa jeho vlastných procedurálnych pravidiel, a všetky takéto rozhodnutia nadobudnú platnosť len za predpokladu, že sú splnené ďalej stanovené podmienky. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia nezúčastneným členom Zhromaždenia, ktorí zastupujú štáty, a vyzve ich, aby písomne hlasovali alebo sa zdržali hlasovania v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. Ak po uplynutí tejto lehoty dosiahol počet členov, ktorí písomne hlasovali alebo sa zdržali hlasovania, číslo, ktoré chýbalo na dosiahnutie kvóra počas samotného zasadnutia, potom tieto rozhodnutia nadobudnú platnosť za predpokladu, že v tom istom čase požadovaná väčšina stále existuje.

4) [Rozhodovanie v Zhromaždení] a) Zhromaždenie vyvíja úsilie prijímať svoje rozhodnutia konsenzom.

b) Ak rozhodnutie nie je možné dosiahnuť konsenzom, potom sa sporná vec rozhodne hlasovaním. V takom prípade

i) každá zmluvná strana disponuje len jedným hlasom a hlasuje len vo svojom vlastnom mene; a

ii) každá zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, sa môže zúčastniť hlasovania namiesto svojich členských štátov s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu jej členských štátov, ktoré sú stranami tohto Dohovoru. Medzivládna organizácia sa nezúčastňuje hlasovania, ak si ktorýkoľvek z jej členských štátov uplatňuje hlasovacie právo, a naopak. Navyše, medzivládna organizácia sa nezúčastňuje hlasovania, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov, ktorý je členom Dohovoru, je aj členským štátom ďalšej medzivládnej organizácie a táto medzivládna organizácia sa zúčastňuje hlasovania.

5) [Väčšina] a) S výhradou článku 14 odsekov 2) a 3), článku 16 odseku 1) a článku 19 odseku 3) na rozhodnutia Zhromaždenia je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.

b) Pri určení dosiahnutia väčšiny sa berú do úvahy len skutočne odovzdané hlasy. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

6) [Zasadania] Zhromaždenie sa schádza každý druhý kalendárny rok na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom.

7) [Rokovací poriadok] Zhromaždenie si stanoví svoj vlastný rokovací poriadok vrátane pravidiel pre zvolanie mimoriadnych zasadnutí.

Článok 18

Medzinárodný úrad

1) [Administratívne úlohy] a) Medzinárodný úrad vykonáva administratívne úlohy týkajúce sa tohto Dohovoru.

b) Medzinárodný úrad pripravuje najmä zasadania a vykonáva funkciu sekretariátu Zhromaždenia a sekretariátu tých výborov expertov a pracovných skupín, ktoré môžu byť Zhromaždením zriadené.

2) [Iné stretnutia ako zasadnutia Zhromaždenia] Generálny riaditeľ zvoláva každý výbor a pracovnú skupinu, ktoré ustanovilo Zhromaždenie.

3) [Úloha Medzinárodného úradu v Zhromaždení a na iných stretnutiach] a) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, výborov a pracovných skupín, ktoré sú zriadené Zhromaždením.

b) Generálny riaditeľ alebo ním určený pracovník je z úradnej moci tajomníkom Zhromaždenia a výborov, ako aj pracovných skupín uvedených v písmene a).

4) [Konferencie] a) Medzinárodný úrad podľa inštrukcií Zhromaždenia vykonáva prípravy na revízne konferencie.

b) Medzinárodný úrad môže konzultovať uvedené prípravy s členskými štátmi Organizácie, medzivládnymi organizáciami a medzinárodnými a národnými mimovládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach revíznych konferencií.

5) [Ďalšie úlohy] Medzinárodný úrad vykonáva aj iné úlohy týkajúce sa Dohovoru, ktoré z neho vyplývajú.

Článok 19

Revízie

1) [Revízia Dohovoru] S výhradou odseku 2) Dohovor môže byť revidovaný konferenciou zmluvných strán. O zvolaní revíznej konferencie rozhodne Zhromaždenie.

2) [Revízia alebo zmeny určitých ustanovení Dohovoru] Článok 17 odseky 2) a 6) môže zmeniť revízna konferencia alebo Zhromaždenie podľa ustanovení odseku 3).

3) [Zmena niektorých ustanovení Dohovoru Zhromaždením] a) Návrhy Zhromaždenia na zmenu článku 17 odsekov 2) a 6) môžu vychádzať z iniciatívy ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo generálneho riaditeľa. Takéto návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom najmenej šesť mesiacov pred ich prerokovaním na Zhromaždení.

b) Na prijatie zmeny ustanovení uvedených v písmene a) sa vyžaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

c) Zmena ustanovení uvedených v písmene a) nadobúda účinnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o prijatí zmien podľa príslušného ústavného konania od troch štvrtín zmluvných strán, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase prijatia zmeny. Každá takto prijatá zmena uvedených ustanovení je záväzná pre všetky zmluvné štáty v deň, keď zmena nadobúda účinnosť, a pre strany a medzivládne organizácie, ktoré sa stanú jej zmluvnými stranami, neskôr.

Článok 20

Členstvo v Dohovore

1) [Štáty] Každý zmluvný štát Parížskeho dohovoru alebo členský štát Organizácie, v ktorom môžu byť udelené patenty tak prostredníctvom jeho vlastného úradu alebo úradom iného štátu či medzivládnej organizácie, sa môže stať zmluvnou stranou Dohovoru.

2) [Medzivládne organizácie] Každá medzivládna organizácia sa môže stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru, ak aspoň jeden jej členský štát je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo je členom Organizácie, a táto medzivládna organizácia vyhlási, že je riadne splnomocnená stať sa zmluvnou stranou tohto Dohovoru v zmysle jej vnútorných právnych predpisov, a ďalej vyhlási, že

i) je oprávnená udeľovať patenty jej členským štátom; alebo

ii) je oprávnená konať vo veciach upravovaných týmto Dohovorom, má vlastnú legislatívu, ktorá zaväzuje jej členské štáty konať vo veciach upravovaných týmto Dohovorom, má regionálny úrad alebo poverila tento regionálny úrad udeľovať patenty majúce účinky na jej území v súlade s touto legislatívou.

Za podmienok odseku 3) takéto vyhlásenie musí byť urobené v čase uloženia ratifikačných listín alebo listín o prístupe.

3) [Regionálne patentové organizácie] Po vykonaní vyhlásení uvedených v odseku 2) bode i) alebo ii) na Diplomatickej konferencii, ktorá prijala tento Dohovor, sa Európska patentová organizácia, Euroázijská patentová organizácia a Africká regionálna organizácia pre priemyselné vlastníctvo môžu stať zmluvnou stranou Dohovoru ako medzivládne organizácie, ak v čase uloženia ratifikačných listín alebo listín o prístupe vyhlásia, že sú riadne splnomocnené stať sa zmluvnou stranou tohto Dohovoru v zmysle ich vnútorných právnych predpisov.

4) [Ratifikácia alebo prístup] Každý štát alebo medzivládna organizácia spĺňajúce podmienky v odsekoch 1), 2) alebo 3) môžu uložiť

i) ratifikačné listiny, ak podpísali tento Dohovor, alebo

ii) listiny o prístupe, ak nepodpísali tento Dohovor.

Článok 21

Účinnosť Dohovoru; deň nadobudnutia platnosti ratifikácie a prístupu k Dohovoru

1) [Účinnosť Dohovoru] Tento Dohovor nadobúda účinnosť tri mesiace po tom, ako desať štátov uloží ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe u generálneho riaditeľa.

2) [Deň nadobudnutia platnosti a prístup k Dohovoru] Tento Dohovor bude záväzný pre

i) desať štátov uvedených v odseku 1) odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohovoru;

ii) každý iný štát, ktorý uložil u generálneho riaditeľa ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe po uplynutí troch mesiacov odo dňa ich uloženia alebo od neskoršieho dňa uvedeného v danej listine, ale nie neskôr ako šesť mesiacov odo dňa uloženia;

iii) Európsku patentovú organizáciu, Euroázijskú patentovú organizáciu a Africkú regionálnu organizáciu pre priemyselné vlastníctvo po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ich ratifikačných listín alebo listín o prístupe, alebo od neskoršieho dňa uvedeného v danej listine, ale nie neskôr ako šesť mesiacov odo dňa uloženia, ak bola daná listina uložená po nadobudnutí účinnosti Dohovoru podľa odseku 1), alebo tri mesiace po nadobudnutí účinnosti Dohovoru, ak bola takáto listina uložená pred nadobudnutím účinnosti Dohovoru;

iv) každú inú medzivládnu organizáciu, ktorá je spôsobilá stať sa zmluvnou stranou Dohovoru po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia jej ratifikačných listín alebo listín o prístupe, alebo od neskoršieho dňa uvedeného v danej listine, ale nie neskôr ako šesť mesiacov odo dňa uloženia.

Článok 22

Použitie Dohovoru vo vzťahu k existujúcim prihláškam a patentom

1) [Princíp] S výhradou odseku 2) zmluvná strana použije iné ustanovenia Dohovoru a vykonávacieho predpisu než články 5 a 6 odseky 1) a 2) a k nim príslušné ustanovenia vykonávacieho predpisu na prihlášky v konaní a na platné patenty dňom, ktorým tento Dohovor zaväzuje túto zmluvnú stranu podľa článku 21.

2) [Konania] Žiadna zmluvná strana nie je povinná použiť ustanovenia Dohovoru a vykonávacieho predpisu na akýkoľvek postup v konaní o prihláškach a patentoch uvedených v odseku 1), ak bol takýto postup začatý predo dňom, ktorým sa Dohovor stal záväzným pre zmluvnú stranu podľa článku 21.

Článok 23

Výhrady

1) [Výhrada] Každý štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrady vyhlásiť, že ustanovenia článku 6 odseku 1) sa nepoužijú na podmienku jednotnosti vynálezu medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

2) [Postup] Každá výhrada podľa odseku 1) sa uplatní prostredníctvom vyhlásenia štátu alebo medzivládnej organizácie, ktorá má výhrady, priloženého k ratifikačnej listine alebo listine o prístupe k Dohovoru.

3) [Späťvzatie] Každá výhrada podľa odseku 1) môže byť kedykoľvek vzatá späť.

4) [Zákaz iných výhrad] Okrem výhrady v odseku 1) nie sú povolené iné výhrady k tomuto Dohovoru.

Článok 24

Vypovedanie Dohovoru

1) [Oznámenie] Každá zmluvná strana môže vypovedať Dohovor oznámením, ktoré zašle generálnemu riaditeľovi.

2) [Dátum nadobudnutia platnosti] Výpoveď nadobudne platnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia generálnym riaditeľom alebo ktorýmkoľvek neskorším dňom uvedeným v oznámení. Týmto nie je dotknutá použiteľnosť tohto Dohovoru na prihlášky v konaní alebo na platné patenty vo vzťahu k vypovedajúcej zmluvnej strane v čase nadobudnutia platnosti výpovede.

Článok 25

Jazyky Dohovoru

1) [Pôvodné texty] Dohovor sa podpisuje v jednom vyhotovení v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

2) [Oficiálne texty] Oficiálny text, ktorý nie je uvedený v jazyku podľa odseku 1), vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii so zainteresovanými stranami. Na účely tohto odseku je zainteresovanou stranou zmluvný štát alebo štát, ktorý je spôsobilý stať sa zmluvnou stranou podľa článku 20 odseku 1) Dohovoru a týka sa to jeho úradného jazyka alebo jedného z jeho úradných jazykov, ako aj Európska patentová organizácia, Euroázijská patentová organizácia a Africká regionálna organizácia pre priemyselné vlastníctvo spolu s každou inou medzivládnou organizáciou, ktorá je alebo sa môže stať zmluvnou stranou a týka sa to jedného jazyka z jej oficiálnych jazykov.

3) [Smerodajnosť pôvodných textov] V prípade rôznosti názorov na výklad medzi pôvodným a oficiálnym textom má prednosť pôvodný text.

Článok 26

Podpis Dohovoru

Dohovor je otvorený na podpis pre ktorýkoľvek štát, ktorý je spôsobilý stať sa zmluvnou stranou Dohovoru podľa článku 20 odseku 1), ako aj pre Európsku patentovú organizáciu, Euroázijskú patentovú organizáciu a Africkú regionálnu organizáciu pre priemyselné vlastníctvo v ústrednom sídle Organizácie počas jedného roka po jeho prijatí.

Článok 27

Depozitár; registrácia

1) [Depozitár] Depozitárom tohto Dohovoru je generálny riaditeľ.

2) [Registrácia] Generálny riaditeľ zaregistruje Dohovor na sekretariáte Organizácie Spojených národov.

VYKONÁVACÍ PREDPIS K DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE

OBSAH

Pravidlo 1 Vymedzenie pojmov

Pravidlo 2 Podrobnosti týkajúce sa dňa podania podľa článku 5

Pravidlo 3 Podrobnosti týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 1), 2) a 3)

Pravidlo 4 Dostupnosť skoršej prihlášky podľa článku 6 odseku 5) a pravidla 2 odseku 4) alebo skoršie podanej prihlášky podľa pravidla 2 odseku 5) písmena b)

Pravidlo 5 Dôkaz podľa článku 6 odseku 6) a článku 8 odseku 4) písmena c) a pravidla 7 odseku 4), pravidla 15 odseku 4), pravidla 16 odseku 6), pravidla 17 odseku 6) a pravidla 18 odseku 4)

Pravidlo 6 Lehoty týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 7) a 8)

Pravidlo 7 Podrobnosti týkajúce sa zastupovania podľa článku 7

Pravidlo 8 Doručenie podania podľa článku 8 odseku 1)

Pravidlo 9 Podrobnosti týkajúce sa podpisu podľa článku 8 odseku 4)

Pravidlo 10 Podrobnosti týkajúce sa údajov podľa článku 8 odsekov 5), 6) a 8)

Pravidlo 11 Lehoty týkajúce sa podaní podľa článku 8 odsekov 7) a 8)

Pravidlo 12 Podrobnosti týkajúce sa úľav pri lehotách podľa článku 11

Pravidlo 13 Uvedenie do predošlého stavu po zistení náležitej starostlivosti alebo pri neúmyselnej chybe zo strany úradu podľa článku 12

Pravidlo 14 Podrobnosti týkajúce sa opravy alebo dodatočného priznania práva prednosti a obnovenia práva prednosti podľa článku 13

Pravidlo 15 Žiadosť o zaznamenanie zmeny mena alebo adresy

Pravidlo 16 Žiadosť o zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa

Pravidlo 17 Žiadosť o zaznamenanie licencie alebo bezpečnostného záujmu

Pravidlo 18 Žiadosť o opravu chyby

Pravidlo 19 Spôsob identifikácie prihlášky neobsahujúcej číslo prihlášky

Pravidlo 20 Vyhotovenie vzorových medzinárodných formulárov

Pravidlo 21 Podmienka jednohlasnosti podľa článku 14 odseku 3)

Pravidlo 1

Vymedzenie pojmov

1) [„Dohovor“; „článok“] a) V tomto vykonávacom predpise slovo „Dohovor“ znamená Dohovor o patentovom práve.

b) V tomto vykonávacom predpise slovo „článok“ odkazuje na príslušný článok Dohovoru.

2) [Skrátené výrazy definované v Dohovore] Skrátené výrazy, ktoré sú definované v článku 1 na účely Dohovoru, majú ten istý význam na účely vykonávacieho predpisu.

Pravidlo 2

Podrobnosti týkajúce sa dňa podania podľa článku 5

1) [Lehoty podľa článku 5 odseku 3) a článku 5 odseku 4) písmena b)] S výhradou odseku 2) lehoty uvedené v článku 5 odseku 3) a odseku 4) písmena b) nesmú byť kratšie ako dva mesiace odo dňa upovedomenia uvedeného v článku 5 odseku 3).

2) [Výnimka pri lehote podľa článku 5 odseku 4) písmena b)] Ak upovedomenie podľa článku 5 odseku 3) nebolo uskutočnené, pretože údaje umožňujúce úradu skontaktovať prihlasovateľa neboli podané, potom lehota uvedená v článku 5 odseku 4) písmene b) nesmie byť kratšia ako dva mesiace odo dňa, v ktorom jedna náležitosť alebo viac náležitostí uvedených v článku 5 odseku 1) písmena a) boli po prvýkrát prijaté úradom.

3) [Lehoty podľa článku 5 odseku 6) písmen a) a b)] Lehoty uvedené v článku 5 odseku 6) písmenách a) a b) sú:

i) ak upovedomenie bolo uskutočnené podľa článku 5 odseku 5), nie kratšie ako dva mesiace odo dňa upovedomenia;

ii) ak upovedomenie nebolo uskutočnené, nie kratšie ako dva mesiace odo dňa, v ktorom jedna náležitosť alebo viac náležitostí uvedených v článku 5 odseku 1) písmene a) bolo po prvýkrát prijatých úradom.

4) [Podmienky podľa článku 5 odseku 6) písmena b)] Každá zmluvná strana môže s výhradou pravidla 4 odseku 3) požadovať na účely určenia dňa podania podľa článku 5 odseku 6) písmena b)

i) kópie skoršej prihlášky podanej v lehote podľa odseku 3);

ii) podanie kópie skoršej prihlášky a údaj o dni podania skoršej prihlášky, ktorých správnosť potvrdí úrad, na ktorý bola táto skoršia prihláška podaná, v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako štyri mesiace odo dňa výzvy na ich predloženie, alebo v lehote podľa pravidla 4 odseku 1) podľa toho, ktorá uplynie skôr, a

iii) podanie prekladu skoršej prihlášky v lehote podľa odseku 3), ak skoršia prihláška nie je v jazyku prípustnom pre úrad;

iv) doručenie chýbajúcej časti opisu alebo chýbajúceho výkresu, ktoré boli obsahom kompletnej skoršej prihlášky;

v) aby prihláška počas dňa, v ktorom jedna náležitosť alebo viac náležitostí uvedených v článku 5 odseku 1) písmene a) bolo po prvýkrát prijatých úradom, obsahovala údaj o tom, že obsah skoršej prihlášky, na ktorý sa odkazuje v prihláške, bol začlenený do tejto prihlášky;

vi) podanie údaja v lehote podľa odseku 3) označujúceho miesto, kde sa nachádza chýbajúca časť opisu alebo chýbajúci výkres v skoršej prihláške alebo v preklade uvedenom v bode iii).

5) [Podmienky podľa článku 5 odseku 7) písmena a)] a) Odkaz na skoršie podanú prihlášku uvedenú v článku 5 odseku 7) písmene a) musí na účely dňa podania uviesť, že opis a akékoľvek výkresy sú vymenené za odkaz na skoršie podanú prihlášku. Tento odkaz musí obsahovať aj čislo prihlášky a úrad, na ktorý bola prihláška podaná. Zmluvná strana môže požadovať, aby odkaz obsahoval aj deň podania skoršie podanej prihlášky.

b) S výhradou pravidla 4 odseku 3) zmluvná strana môže požadovať

i) podanie kópie skoršie podanej prihlášky na úrad, a ak táto skoršie podaná prihláška nie je v jazyku prípustnom pre úrad, aj jej preklad v lehote nie kratšej ako dva mesiace odo dňa, v ktorom prihláška obsahujúca odkaz uvedený v článku 5 odseku 7) písmene a) bola prijatá úradom;

ii) podanie overenej kópie skoršie podanej prihlášky na úrad v lehote nie kratšej ako štyri mesiace odo dňa prijatia prihlášky obsahujúcej odkaz uvedený v článku 5 odseku 7) písmene a).

c) Zmluvná strana môže požadovať, aby odkaz uvedený v článku 5 odseku 7) písmene a) odkazoval na skoršie podanú prihlášku, ktorá bola podaná prihlasovateľom alebo jeho právnym predchodcom či nástupcom.

6) [Výnimky podľa článku 5 odseku 8) bodu ii)] Typy prihlášok uvedené v článku 5 odseku 8) bode ii) sú tieto:

i) vylúčené prihlášky;

ii) prihlášky, ktoré sú „pokračovaním“ alebo „čiastkovým pokračovaním“;

iii) prihlášky, ktoré sú novými prihlasovateľmi určené ako prihlášky nárokujúce si vynález obsiahnutý v skoršej prihláške.

Pravidlo 3

Podrobnosti týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 1), 2) a 3)

1) [Ďalšie podmienky podľa článku 6 odseku 1) bodu iii)]

a) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za vylúčenú podľa pravidla 2) odseku 6 bodu i), aby uviedol,

i) že žiada, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania prihlášky, od ktorého sa prihláška delí.

b) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku podľa pravidla 2 odseku 6) bodu iii), aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania skoršej prihlášky.

c) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku dodatkového patentu, aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania základnej prihlášky.

d) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky, aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania skoršej prihlášky.

e) Ak je zmluvná strana medzivládnou organizáciou, môže požadovať, aby prihláška uvádzala

i) petit, že prihlasovateľ si želá získať regionálny patent;

ii) členské štáty tejto medzivládnej organizácie, v ktorých sa žiada ochrana vynálezu.

2) [Formulár žiadosti podľa článku 6 odseku 2) písmena b)] Zmluvná strana prijme predloženie obsahu uvedeného v článku 6 odseku 2) písmene a)

i) na formulári žiadosti, ak sa zhoduje s formulárom žiadosti Zmluvy o patentovej spolupráci s úpravami podľa pravidla 20 odseku 2);

ii) na formulári žiadosti Zmluvy o patentovej spolupráci, ak je opatrená údajom v tom zmysle, že prihlasovateľ si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za národnú alebo regionálnu; v tomto prípade formulár žiadosti obsahuje úpravy uvedené v bode i);

iii) na formulári žiadosti Zmluvy o patentovej spolupráci, ktorá obsahuje údaj v tom zmysle, že prihlasovateľ si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za národnú alebo regionálnu, ak je takýto formulár žiadosti dostupný podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

3) [Podmienka podľa článku 6 odseku 3)] Podľa článku 6 odseku 3) zmluvná strana môže požadovať preklad názvu, nárokov a anotácie prihlášky, ktoré sú v jazyku prípustnom pre úrad, do ktoréhokoľvek iného jazyka prípustného pre úrad.

Pravidlo 4

Dostupnosť skoršej prihlášky podľa článku 6 odseku 5) a pravidla 2 odseku 4) alebo skoršie podanej prihlášky podľa pravidla 2 odseku 5) písmena b)

1) [Kópia skoršej prihlášky podľa článku 6 odseku 5)] S výhradou odseku 3) zmluvná strana môže požadovať podanie kópie skoršej prihlášky uvedenej v článku 6 odseku 5) na úrad v lehote nie kratšej ako 16 mesiacov odo dňa podania skoršej prihlášky, alebo ak existuje viac skorších prihlášok, potom od najskoršieho dňa podania prihlášok.

2) [Potvrdenie] S výhradou odseku 3) zmluvná strana môže požadovať, aby úrad, na ktorý bola skoršia prihláška podaná, potvrdil správnosť kópie uvedenej v odseku 1), ako aj deň podania takejto prihlášky.

3) [Dostupnosť skoršej prihlášky alebo skoršie podanej prihlášky] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať podanie kópie alebo potvrdenej kópie skoršej prihlášky alebo potvrdenie dátumu podania uvedeného v odsekoch 1) a 2) a v pravidle 2 odseku 4), alebo kópiu alebo potvrdenú kópiu skoršie podanej prihlášky uvedenej v pravidle 2 odseku 5) písmene b) tam, kde bola skoršia prihláška alebo skoršie podaná rihláška podaná na jej úrad, alebo je dostupná tomuto úradu cez digitálnu knižnicu, ktorá je na takýto účel úradom akceptovateľná.

4) [Preklad] Ak skoršia prihláška nie je v jazyku prípustnom pre úrad a platnosť práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, potom zmluvná strana môže od prihlasovateľa požadovať, aby na výzvu úradu alebo iného kompetentného orgánu podal preklad skoršej prihlášky uvedenej v odseku 1) v lehote nie kratšej ako dva mesiace odo dňa výzvy, a nie kratšej, ako je lehota podľa tohto odseku, ak nejaká existuje.

Pravidlo 5

Dôkaz podľa článku 6 odseku 6) a článku 8 odseku 4) písmena c) a pravidla 7 odseku 4), pravidla 15 odseku 4), pravidla 16 odseku 6), pravidla 17 odseku 6) a pravidla 18 odseku 4)

Ak úrad upovedomí prihlasovateľa, majiteľa alebo inú osobu, ktorej dôkaz sa požaduje podľa článku 6 odseku 6) alebo článku 8 odseku 4) písmena c), alebo pravidla 7 odseku 4), pravidla 15 odseku 4), pravidla 16 odseku 6), pravidla 17 odseku 6) alebo pravidla 18 odseku 4), potom v upovedomení sa musia uviesť dôvody, pre ktoré úrad spochybňuje dôveryhodnosť záležitosti, údaja alebo podpisu, prípadne presnosť prekladu.

Pravidlo 6

Lehoty týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 7) a 8)

1) [Lehoty podľa článku 6 odsekov 7) a 8)] S výhradou odsekov 2) a 3) lehoty uvedené v článku 6 odsekoch 7) a 8) nesmú byť kratšie ako dva mesiace odo dňa upovedomenia uvedeného v článku 6 odseku 7).

2) [Výnimky pri lehote podľa článku 6 odseku 8)] S výhradou odseku 3), ak upovedomenie podľa článku 6 odseku 7) nebolo uskutočnené, pretože údaje umožňujúce úradu skontaktovať prihlasovateľa neboli podané, potom lehota uvedená v článku 6 odseku 8) nesmie byť kratšia ako tri mesiace odo dňa, v ktorom jedna náležitosť alebo viac náležitostí uvedených v článku 5 odseku 1) písmene a) boli po prvýkrát prijaté úradom.

3) [Lehoty podľa článku 6 odsekov 7) a 8) týkajúce sa platieb poplatkov za prihlášky v súlade so Zmluvou o patentovej spolupráci] Ak nie sú zaplatené poplatky za podanie prihlášky podľa článku 6 odseku 4), zmluvná strana môže podľa článku 6 odsekov 7) a 8) použiť lehoty platieb vrátane neskorých platieb, ktoré sú rovnaké ako pri položke poplatku za medzinárodné podanie podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Pravidlo 7

Podrobnosti týkajúce sa zastupovania podľa článku 7

1) [Iné konania podľa článku 7 odseku 2) písmena a) bodu iii)] Iné konania uvedené v článku 7 odseku 2) písmene a) bode iii), pre ktoré zmluvná strana nesmie požadovať ustanovenie zástupcu, sú:

i) podanie kópie skoršej prihlášky podľa pravidla 2 odseku 4);

ii) podanie kópie skoršie podanej prihlášky podľa pravidla 2 odseku 5) písmena b).

2) [Ustanovenie zástupcu podľa článku 7 odseku 3)]

a) Zmluvná strana prijme podanie ustanovenia zástupcu na úrad

i) prostredníctvom podania (ďalej „plná moc zástupcu“), ktoré je podpísané prihlasovateľom, majiteľom alebo inou oprávnenou osobou a ktoré uvádza meno a adresu zástupcu, alebo ak si to prihlasovateľ želá,

ii) na formulári žiadosti uvedenej v článku 6 odseku 2), ktorá je podpísaná prihlasovateľom.

b) Samostatná plná moc zástupcu je postačujúca dokonca aj v prípadoch, ak sa vzťahuje na viac ako jednu prihlášku alebo patent tej istej osoby, alebo na jednu prihlášku a viac prihlášok, alebo na jeden patent alebo viac patentov tej istej osoby za predpokladu, že všetky dotknuté prihlášky a patenty sú určené v takejto samostatnej plnej moci. Samostatná plná moc zástupcu je takisto postačujúca dokonca aj v prípadoch, ak sa vzťahuje s výhradou výnimiek uvedených ustanovujúcou osobou na všetky existujúce a budúce prihlášky a patenty danej osoby. Úrad môže požadovať tam, kde je takáto samostatná plná moc zástupcu podaná písomnou formou alebo ak inak povoľuje úrad, podanie samostatnej kópie takejto plnej moci pre každú prihlášku alebo patent, na ktorý sa vzťahuje.

3) [Preklad plnej moci zástupcu] Zmluvná strana môže požadovať, aby plná moc zástupcu obsahovala aj preklad, ak nie je v jazyku prípustnom pre úrad.

4) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať podanie dôkazu na úrad len v tých prípadoch, v ktorých môže úrad odôvodnene spochybniť vierohodnosť akéhokoľvek údaja, ktorý je obsiahnutý v podaní uvedenom v odseku 2) písmene a).

5) [Lehoty podľa článku 7 odsekov 5) a 6)] Podľa podmienok stanovených v odseku 6) lehoty uvedené v článku 7 odsekoch 5) a 6) nesmú byť kratšie ako dva mesiace odo dňa upovedomenia uvedeného v článku 7 odseku 5).

6) [Výnimky pri lehotách podľa článku 7 odseku 6)] Ak upovedomenie uvedené v článku 5 odseku 3) nebolo uskutočnené, pretože údaje umožňujúce úradu skontaktovať prihlasovateľa, majiteľa alebo inú oprávnenú osobu neboli podané, potom lehota uvedená v článku 7 odseku 6) nesmie byť kratšia ako tri mesiace odo dňa, v ktorom sa začalo konanie uvedené v článku 7 odseku 5).

Pravidlo 8

Doručenie podania podľa článku 8 odseku 1)

1) [Podanie doručené písomnou formou] a) Po 2. júni 2005 zmluvná strana môže s výhradou článku 5 odseku 1) a článku 8 odseku 1) písmena d) vylúčiť podávanie komunikácií písomnou formou alebo môže pokračovať v podávaní komunikácií písomnou formou. Do uvedeného dátumu všetky zmluvné strany umožnia podávanie komunikácií písomnou formou.

b) S výhradou článku 8 odseku 3) písmena c) zmluvná strana môže predpísať podmienky týkajúce sa písomnej formy podania.

c) Ak zmluvná strana umožňuje doručenie podania písomnou formou, potom úrad umožní takéto doručenie v súlade s podmienkami týkajúcimi sa formy písomného podania podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

d) Nehľadiac na písmeno a), ak prijatie alebo spracovanie podania v písomnej forme nie je možné pre jeho charakter alebo veľkosť, potom zmluvná strana môže požadovať doručenie takéhoto podania v inej forme alebo inými prostriedkami doručenia.

2) [Podanie doručené v elektronickej forme alebo inými prostriedkami elektronického doručenia] a) Ak zmluvná strana umožňuje doručenie podania na úrad v konkrétnom jazyku v elektronickej forme alebo inými prostriedkami elektronického doručenia vrátane doručenia podania prostredníctvom telegrafu, ďalekopisu, faxu alebo inými podobnými prostriedkami doručenia a existujú podmienky týkajúce sa podania doručeného v elektronickej forme alebo inými prostriedkami elektronického doručenia v takomto jazyku, ktoré sú použiteľné pre zmluvnú stranu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, potom úrad umožní doručenie podania v takomto jazyku v elektronickej forme alebo inými prostriedkami elektronického doručenia v zmysle uvedených podmienok.

b) Zmluvná strana, ktorá umožňuje doručenie podania na úrad v elektronickej forme alebo inými prostriedkami elektronického doručenia, upovedomí Medzinárodný úrad o podmienkach týkajúcich sa takéhoto doručenia v zmysle jej vnútroštátneho právneho poriadku. Každé takéto doručenie Medzinárodný úrad zverejní v jazyku upovedomenia, ako aj v jazykoch, v ktorých sú pôvodné a oficiálne texty Dohovoru vyhotovené podľa článku 25.

c) Ak, podľa písmena a) zmluvná strana umožňuje doručenie podania prostredníctvom telegrafu, ďalekopisu, faxu alebo inými podobnými prostriedkami doručenia, potom táto zmluvná strana môže požadovať, aby originál dokladu predkladaného ktorýmkoľvek z prostriedkov doručenia a sprevádzajúci list identifikujúci toto skoršie podanie bol podaný na úrad v písomnej forme v lehote nie kratšej ako jeden mesiac odo dňa doručenia.

3) [Kópia podania v písomnej forme podaná v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia] a) Ak zmluvná strana umožňuje doručenie kópie podania v písomnej forme, v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia v jazyku prípustnom pre úrad a existujú podmienky na doručenie takejto kópie podania, ktoré sú použiteľné pre zmluvnú stranu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, potom úrad umožní doručenie kópie podania v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia v zmysle uvedených podmienok.

b) Odsek 2) písmeno b) platí mutatis mutandis pre kópie podaní v písomnej forme podaných v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia.

Pravidlo 9

Podrobnosti týkajúce sa podpisu podľa článku 8 odseku 4)

1) [Údaje doplňujúce podpis] Zmluvná strana môže požadovať, aby k podpisu podpisujúcej fyzickej osoby bol doplnený ďalší

i) údaj kapitálkami o priezvisku alebo hlavnom mene, ako aj krstné meno a vedľajšie meno alebo mená tejto osoby, alebo ak si to daná osoba želá, meno alebo mená, ktoré táto osoba obvykle používa;

ii) údaj o spôsobilosti, na základe ktorej táto osoba vykonala podpis tam, kde takáto spôsobilosť nie je zjavná z výkladu podania.

2) [Dátum podpisu] Zmluvná strana môže požadovať, aby podpis obsahoval údaj o dátume, keď bol podpis vykonaný. Ak je takýto údaj požadovaný, ale nie je doručený, potom sa za dátum, keď bol podpis vykonaný, považuje deň, keď úrad prijal podanie obsahujúce tento podpis, alebo skorší dátum, ak to zmluvná strana umožní.

3) [Podpis podania v písomnej forme] Ak je podanie určené pre úrad zmluvnej strany v písomnej forme a podpis je požadovaný, táto zmluvná strana

i) prijme vlastnoručný podpis s výhradou bodu iii);

ii) môže namiesto vlastnoručného podpisu pripustiť použitie inej formy podpisu, napr. tlačený alebo pečiatkovaný podpis, alebo sa použije pečať alebo čiarový kód;

iii) môže požadovať použitie pečate namiesto vlastnoručného podpisu, keď fyzická osoba podpisujúca podanie je občanom zmluvnej strany a jeho adresa je na území jej pôsobenia, alebo keď právny subjekt, v ktorého mene je podanie podpísané, je podriadený jej právu a má na jej území buď sídlo, alebo existujúcu priemyselnú alebo obchodnú firmu, ktorá je v prevádzke.

4) [Graficky zobrazený podpis podania ako výsledok doručenia v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia] Ak zmluvná strana umožňuje doručenie podania v elektronickej forme alebo prostriedkami elektronického doručenia, potom musí považovať takéto podanie za podpísané, ak sa grafické zobrazenie podpisu, ktoré je prípustné pre zmluvnú stranu podľa odseku 3), objaví na tomto podaní prijatom úradom zmluvnej strany.

5) [Podpis podania doručený v elektronickej forme, ktorého výsledkom nie je graficky zobrazený podpis]

a) Ak zmluvná strana umožňuje doručenie podania v elektronickej forme a grafické zobrazenie podpisu, ktoré je prípustné pre zmluvnú stranu podľa odseku 3), sa neobjaví na takto prijatom podaní úradom zmluvnej strany, potom môže zmluvná strana požadovať podpísanie doručenia v elektronickej forme tak, ako predpisuje táto zmluvná strana.

b) Nehľadiac na písmeno a), ak zmluvná strana umožňuje doručenie podania v elektronickej forme v konkrétnom jazyku a existujú podmienky použiteľné pre túto zmluvnú stranu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci týkajúce sa podpisov doručených v elektronickej forme a v takomto jazyku vyhotovených podaní, ktorých výsledkom nie je graficky zobrazený podpis, potom úrad takejto zmluvnej strany prijme podpis v elektronickej forme v súlade s danými podmienkami.

c) Pravidlo 8 odsek 2) písmeno b) sa použije mutatis mutandis.

6) [Výnimky pri overení podpisu podľa článku 8 odseku 4) písmena b)] Zmluvná strana môže požadovať potvrdenie akéhokoľvek podpisu uvedeného v odseku 5) podľa postupu na overovanie podpisov v elektronickej forme tak, ako určí zmluvná strana.

Pravidlo 10

Podrobnosti týkajúce sa údajov podľa článku 8 odsekov 5), 6) a 8)

1) [Údaje podľa článku 8 odseku 5)] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby pri akomkoľvek podaní bolo:

i) uvedené meno a adresa prihlasovateľa, majiteľa alebo inej oprávnenej osoby;

ii) uvedené číslo prihlášky alebo patentu, na ktoré sa vzťahuje;

iii) uvedené, ak je prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba registrovaná na úrade, číslo alebo iný údaj, pod ktorým sú uvedení takto registrovaní.

b) Zmluvná strana môže požadovať, aby podanie zo strany zástupcu vo veci konania pred úradom obsahovalo

i) meno a adresu zástupcu;

ii) odkaz na plnú moc zástupcu alebo na iné podanie, v ktorom sa ustanovenie daného zástupcu určuje alebo sa určilo a na základe ktorej takýto zástupca koná;

iii) ak je prihlasovateľ registrovaný na úrade, číslo alebo iný údaj, pod ktorým je registrovaný.

2) [Korešpondenčná adresa a adresa právneho doručenia] Zmluvná strana môže požadovať, aby sa korešpondenčná adresa uvedená v článku 8 odseku 6) bode i) a adresa právneho doručenia uvedená v článku 8 odseku 6) bode ii) vzťahovala na územie, ktoré je určené zmluvnou stranou.

3) [Adresa pri neustanovení zástupcu] Ak zástupca nie je ustanovený a prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba určila ako svoju adresu adresu na území určenom zmluvnou stranou podľa odseku 2), potom táto zmluvná strana považuje takúto adresu za korešpondenčnú adresu uvedenú v článku 8 odseku 6) bode i) alebo za adresu pre právne služby uvedenú v článku 8 odseku 6) bode ii) tak, ako požaduje zmluvná strana, pokiaľ prihlasovateľ, majiteľ alebo iná oprávnená osoba výslovne neurčí inú takúto adresu podľa článku 8 odseku 6).

4) [Adresa pri ustanovení zástupcu] Ak zástupca je ustanovený, zmluvná strana považuje adresu zástupcu za korešpondenčnú adresu uvedenú v článku 8 odseku 6) bode i) alebo za adresu pre právne služby uvedenú v článku 8 odseku 6) bode ii) tak, ako požaduje zmluvná strana, pokiaľ prihlasovateľ, majiteľ alebo iná zainteresovaná osoba výslovne neurčí inú takúto adresu podľa článku 8 odseku 6).

5) [Sankcie pri nesplnení podmienok podľa článku 8 odseku 8)] Žiadna zmluvná strana nemôže zamietnuť prihlášku z dôvodu nesplnenia podmienky na podanie registračného čísla alebo iných údajov podľa odseku 1) písmena a) bodu iii) a písmena b) bodu iii).

Pravidlo 11

Lehoty týkajúce sa podaní podľa článku 8 odsekov 7) a 8)

1) [Lehoty podľa článku 8 odsekov 7) a 8)] S výhradou odseku 2) lehoty uvedené v článku 8 odsekoch 7) a 8) nesmú byť kratšie ako dva mesiace odo dňa upovedomenia uvedeného v článku 8 odseku 7).

2) [Výnimky pri lehotách podľa článku 8 odseku 8)] Ak upovedomenie podľa článku 8 odseku 7) nebolo uskutočnené, pretože údaje umožňujúce skontaktovať prihlasovateľa, majiteľa alebo inú oprávnenú osobu neboli úradu poskytnuté, potom lehoty uvedené v článku 8 odseku 8) nesmú byť kratšie ako tri mesiace odo dňa, v ktorom bolo podanie uvedené v článku 8 odseku 7) prijaté úradom.

Pravidlo 12

Podrobnosti týkajúce sa úľav pri lehotách podľa článku 11

1) [Podmienky podľa článku 11 odseku 1)] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť uvedenú v článku 11 odseku 1)

i) podpísal prihlasovateľ alebo majiteľ;

ii) obsahovala údaj v tom zmysle, že sa žiada predĺženie lehoty a určenie otáznej lehoty.

b) Ak je žiadosť o predĺženie lehoty podaná po uplynutí lehoty, zmluvná strana môže požadovať splnenie všetkých podmienok, na ktoré sa uplatňuje lehota na daný úkon v tom istom čase, ako je podaná žiadosť.

2) [Obdobie a lehota podľa článku 11 odseku 1)] a) Obdobie predĺženia lehoty uvedenej v článku 11 odseku 1) nesmie byť kratšie ako dva mesiace odo dňa uplynutia nepredĺženej lehoty.

b) Lehota uvedená v článku 11 odseku 1) bode ii) neuplynie skôr ako po dvoch mesiacoch odo dňa uplynutia nepredĺženej lehoty.

3) [Podmienky podľa článku 11 odseku 2) bodu i)] Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť uvedenú v článku 11 odseku 2)

i) podpísal prihlasovateľ alebo majiteľ;

ii) obsahovala údaj v tom zmysle, že sa žiada úľava pri nesplnení lehoty a identifikáciu tejto lehoty.

4) [Lehota na podanie žiadosti podľa článku 11 odseku 2) bodu ii)] Lehota uvedená v článku 11 odseku 2) bode ii) neuplynie skôr ako po dvoch mesiacoch po upovedomení úradom v tom zmysle, že prihlasovateľ alebo majiteľ nesplnil lehotu určenú úradom.

5) [Výnimky podľa článku 11 odseku 3)] a) Žiadna zmluvná strana nie je povinná podľa článku 11 odseku 1) alebo 2) priznať

i) druhú alebo následnú úľavu pri lehote, pre ktorú už úľava bola priznaná podľa článku 11 odseku 1) alebo 2);

ii) úľavu pri podaní žiadosti o úľavu podľa článku 11 odseku 1) alebo 2) či žiadosti o uvedenie práv do predošlého stavu podľa článku 12 odseku 1);

iii) úľavu pri lehote platby udržiavacích poplatkov;

iv) úľavu pri lehote uvedenej v článku 13 odsekoch 1), 2) alebo 3);

v) úľavu pri lehote na konanie pred odvolacou komisiou alebo pred iným kontrolným orgánom, ktorý je ustanovený v rámci úradu;

vi) úľavu pri lehote na konanie inter partes.

b) Od žiadnej zmluvnej strany, ktorá poskytuje najdlhšie lehoty na splnenie všetkých podmienok týkajúcich sa konania pred úradom, sa nebude požadovať podľa článku 11 odseku 1) alebo 2) priznanie úľavy pri lehote na úkon v takomto konaní s ohľadom na akúkoľvek podmienku po takejto maximálnej lehote.

Pravidlo 13

Uvedenie do predošlého stavu po zistení náležitej starostlivosti alebo pri neúmyselnej chybe zo strany úradu podľa článku 12

1) [Podmienky podľa článku 12 odseku 1) bodu i)] Zmluvná strana môže požadovať od prihlasovateľa alebo majiteľa, aby podpísal žiadosť uvedenú v článku 12 odseku 1) bode i).

2) [Lehota podľa článku 12 odseku 1) bodu ii)] Lehota na realizáciu žiadosti a na splnenie podmienok podľa článku 12 odseku 1) bodu ii) uplynie skôr pri nasledujúcom:

i) nie menej ako dva mesiace odo dňa odstránenia príčiny nesplnenia lehoty na príslušné konanie;

ii) nie menej ako dvanásť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na príslušné konanie alebo nie menej ako dvanásť mesiacov odo dňa uplynutia pozhovenia uvedeného v článku 5bis Parížskeho dohovoru, ak sa žiadosť týka nezaplatenia udržiavacieho poplatku.

3) [Výnimky podľa článku 12 odseku 2)] Výnimky uvedené v článku 12 odseku 2) sa týkajú nesplnenia lehoty

i) pri konaní pred odvolacou komisiou alebo iným kontrolným orgánom ustanoveným v rámci úradu;

ii) pri realizácii žiadosti o úľavu podľa článku 11 odseku 1) alebo 2) či žiadosti o uvedenie práv do predošlého stavu podľa článku 12 odseku 1);

iii) uvedenej v článku 13 odsekoch 1), 2) alebo 3);

iv) na úkon v konaní inter partes.

Pravidlo 14

Podrobnosti týkajúce sa opravy alebo dodatočného priznania práva prednosti a obnovenia práva prednosti podľa článku 13

1) [Výnimka podľa článku 13 odseku 1)] Žiadna zmluvná strana nie je povinná poskytnúť možnosť opravy alebo dodatočného uplatnenia priority podľa článku 13 odseku 1), ak je žiadosť uvedená v článku 13 odseku 1) bode i) prijatá po tom, ako prihlasovateľ požiadal o skoré zverejnenie alebo bezodkladné či urýchlené konanie, ak takáto žiadosť nie je vzatá späť pred ukončením technických príprav na zverejnenie prihlášky.

2) [Podmienky podľa článku 13 odseku 1) bodu i)] Zmluvná strana môže od prihlasovateľa požadovať, aby podpísal žiadosť uvedenú v článku 13 odseku 1) bode i).

3) [Lehoty podľa článku 13 odseku 1) bodu ii)] Lehota uvedená v článku 13 odseku 1) bode ii) nesmie byť kratšia ako lehota pri medzinárodnej prihláške platnej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci pri uplatnení práva prednosti po podaní medzinárodnej prihlášky.

4) [Lehota podľa článku 13 odseku 2)] a) Lehota uvedená v článku 13 odseku 2) úvodnej časti neuplynie skôr ako o dva mesiace odo dňa, keď uplynulo prednostné právo.

b) Lehota uvedená v článku 13 odseku 2) bode ii) je lehotou platnou podľa písmena a) alebo doba, v ktorej boli ukončené technické prípravy na zverejnenie následnej prihlášky podľa toho, ktorá uplynie skôr.

5) [Podmienky podľa článku 13 odseku 2) bodu i)] Zmluvná strana môže požadovať, aby bola žiadosť uvedená v článku 13 odseku 2) bode i)

i) podpísaná prihlasovateľom a

ii) doplnená o prednostné právo tam, kde si prihláška nenárokovala prednostné právo skoršej prihlášky.

6) [Podmienky podľa článku 13 odseku 3)] a) Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť uvedená v článku 13 odseku 3) bode i)

i) bola podpísaná prihlasovateľom;

ii) uviedla úrad, od ktorého sa žiadala kópia skoršej prihlášky, a dátum tejto žiadosti.

b) Zmluvná strana môže požadovať podanie

i) dokladu alebo iného dôkazu ako podkladov pre žiadosť uvedenú v článku 13 odseku 3) na úrad v lehote určenej úradom;

ii) kópie skoršej prihlášky uvedenej v článku 13 odseku 3) bode iv) na úrad v lehote nie kratšej ako jeden mesiac odo dňa, keď úrad, na ktorý bola skoršia prihláška podaná, poskytol prihlasovateľovi danú kópiu.

7) [Lehota podľa článku 13 odseku 3) bodu iii)] Lehota uvedená v článku 13 odseku 3) bode iii) uplynie o dva mesiace pred uplynutím lehoty, ktorá je predpísaná v pravidle 4 odseku 1).

Pravidlo 15

Žiadosť o zaznamenanie zmeny mena alebo adresy

1) [Žiadosť] Ak nedôjde k zmene v osobe prihlasovateľa alebo majiteľa, ale sa zmení jeho meno alebo adresa, potom zmluvná strana prijme žiadosť o zaznamenanie zmeny, ktorá sa uskutoční prostredníctvom podania podpísaného prihlasovateľom alebo majiteľom a obsahuje tieto údaje:

i) údaj v tom zmysle, že sa žiada zaznamenanie zmeny mena alebo adresy;

ii) číslo príslušnej prihlášky alebo patentu;

iii) zmenu, ktorá sa má zaznamenať;

iv) meno a adresu prihlasovateľa alebo majiteľa pred zmenou.

2) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť uvedenú v odseku 1).

3) [Jednorazová žiadosť] a) Jednorazová žiadosť je postačujúca aj v prípadoch, ak sa zmena týka tak mena, ako aj adresy prihlasovateľa alebo majiteľa.

b) Jednorazová žiadosť je postačujúca aj v prípadoch, ak sa zmena týka viac ako jednej prihlášky alebo patentu tej istej osoby, alebo jednej prihlášky či viacerých prihlášok a jedného patentu alebo viacerých patentov tej istej osoby za predpokladu, že počet všetkých dotknutých prihlášok a patentov je uvedený v žiadosti. Zmluvná strana môže požadovať podanie samostatnej kópie žiadosti pre každú prihlášku a patent, na ktoré sa vzťahuje, ak je takáto jednorazová žiadosť podaná v písomnej forme alebo ak inak úrad povoľuje.

4) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať podanie dôkazu na úrad, ale len v prípadoch, ak môže odôvodnene spochybniť vierohodnosť ktoréhokoľvek údaja obsiahnutého v žiadosti.

5) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať, aby boli splnené iné formálne podmienky s ohľadom na žiadosť v odseku 1) než tie, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1) až 4) s výnimkou, že tento Dohovor alebo jeho vykonávací predpis niekde určuje inak. Obzvlášť sa nesmie požadovať podávanie potvrdení týkajúcich sa zmeny.

6) [Upovedomenie] Ak nie je splnená jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 4), úrad upovedomí prihlasovateľa alebo majiteľa a poskytne možnosť splniť danú podmienku a dodržať lehotu v období nie kratšom ako dva mesiace od upovedomenia.

7) [Nedodržanie podmienok] a) Ak jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 4) nie sú splnené v časovej lehote podľa písmena b), zmluvná strana môže zamietnuť žiadosť, ale žiadne iné prísnejšie sankcie nemožno použiť.

b) Lehota uvedená v písmene a) nie je

i) kratšia ako dva mesiace odo dňa upovedomenia s výhradou bodu ii);

ii) kratšia ako tri mesiace odo dňa, v ktorom úrad prijal žiadosť, ak neboli podané údaje umožňujúce úradu skontaktovať osobu, ktorá podala žiadosť uvedenú v odseku 1).

8) [Zmena mena alebo adresy zástupcu, alebo zmena korešpondenčnej adresy alebo adresy pre právne služby] Odseky 1) až 7) sa použijú mutatis mutandis pri zmene mena alebo adresy zástupcu a pri zmene týkajúcej sa korešpondenčnej adresy alebo adresy pre právne služby.

Pravidlo 16

Žiadosť o zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa

1) [Žiadosť o zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa] a) Pri zmene osoby prihlasovateľa alebo majiteľa zmluvná strana prijme žiadosť na zaznamenanie takejto zmeny vo forme podania, ktoré je podpísané prihlasovateľom alebo majiteľom, prípadne novým prihlasovateľom alebo novým majiteľom a obsahuje tieto údaje:

i) označenie v tom zmysle, že ide o žiadosť na zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa;

ii) číslo príslušnej prihlášky alebo patentu;

iii) meno a adresu prihlasovateľa alebo majiteľa;

iv) meno a adresu nového prihlasovateľa alebo nového majiteľa;

v) dátum zmeny osoby prihlasovateľa alebo majiteľa;

vi) názov štátu, ktorého je nový prihlasovateľ alebo nový majiteľ štátnym príslušníkom, ak je štátnym príslušníkom určitého štátu; názov štátu, v ktorom má nový prihlasovateľ alebo nový majiteľ trvalé bydlisko, ak toto trvalé bydlisko má; meno štátu, v ktorom má nový prihlasovateľ alebo nový majiteľ existujúcu priemyselnú alebo obchodnú firmu v prevádzke;

ii) dôvod pre požadovanú zmenu.

b) Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

i) vyhlásenie, že údaje, ktoré žiadosť obsahuje, sú pravdivé a správne;

ii) údaje týkajúce sa vládneho záujmu zo strany zmluvnej strany.

2) [Dokumentácia dôvodu na zmenu prihlasovateľa alebo majiteľa] a) Ak zmena prihlasovateľa alebo majiteľa vyplýva zo zmluvy, potom zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala informácie týkajúce sa registrácie zmluvy tam, kde je zápis zmluvy povinný podľa vnútroštátneho právneho poriadku, a ak si to žiadajúca strana želá, tak aj jedno z týchto:

i) kópiu zmluvy, ktorej zhoda s originálom zmluvy môže byť na požiadanie žiadajúcej strany overená verejným notárom či iným kompetentným verejným orgánom, alebo tam, kde to umožňuje vnútroštátny právny poriadok, aj zástupcom, ktorý má právo konať pred úradom;

ii) výpis zmluvy indikujúci zmenu, ktorého pravosť môže byť na požiadanie žiadajúcej strany overená verejným notárom čiiným kompetentným verejným orgánom, alebo tam, kde to umožňuje vnútroštátny právny poriadok, aj zástupcom, ktorý má právo konať pred úradom;

iii) neoverený certifikát prevodu vlastníctva prostredníctvom zmluvy, ktorého obsah je spísaný v súlade so vzorovým medzinárodným formulárom a je podpísaný tak prihlasovateľom, ako aj novým prihlasovateľom alebo tak majiteľom, ako aj novým majiteľom.

b) Ak ku zmene prihlasovateľa alebo majiteľa dôjde v dôsledku spojenia alebo reorganizácie či odlúčenia právnickej osoby, potom zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala kópiu dokumentu, ktorý je vystavený kompetentným orgánom a dokazuje toto spojenie alebo reorganizáciu či odlúčenie právnickej osoby, ako aj prisúdenie príslušných práv, ako napr. kópia výpisu z obchodného registra. Zmluvná strana môže tiež požadovať, ak o to žiadajúca strana požiada, overenie súladu kópie s originálom dokumentu orgánom, ktorý vydal tento dokument, alebo verejným notárom alebo iným kompetentným verejným orgánom či zástupcom majúcim právo konať pred úradom, ak to umožňuje vnútroštátny právny poriadok.

c) Ak ku zmene prihlasovateľa alebo majiteľa nedôjde v dôsledku spojenia alebo reorganizácie či odlúčenia právnickej osoby, ale v dôsledku inej príčiny, napr. účinkom zákona alebo súdneho rozhodnutia, potom zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala kópiu dokumentu dokladajúceho túto zmenu. Zmluvná strana môže tiež požadovať, ak o to žiadajúca strana požiada, overenie súladu kópie s originálom dokumentu orgánom, ktorý vydal tento dokument, alebo verejným notárom alebo iným kompetentným verejným orgánom či zástupcom majúcim právo konať pred úradom, ak to umožňuje vnútroštátny právny poriadok.

d) Pri zmene v osobe jedného alebo viacerých, no nie všetkých spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov môže zmluvná strana požadovať poskytnutie dôkazu súhlasu na zmenu od spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov, vo vzťahu ku ktorým nie je vykonaná žiadna zmena, na úrad.

3) [Preklad] Zmluvná strana môže požadovať preklad ktoréhokoľvek dokumentu podaného podľa odseku 2), ktorý nie je v jazyku prípustnom pre úrad.

4) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatkov za žiadosť uvedenú v odseku 1).

5) [Jednorazová žiadosť] Jednorazová žiadosť je postačujúca dokonca aj pri zmene viac než jednej prihlášky alebo patentu tej istej osoby alebo jednej prihlášky či viacerých prihlášok a jedného patentu alebo viacerých patentov tej istej osoby za predpokladu, že zmena v osobe prihlasovateľa alebo majiteľa je jednotná pre všetky dotknuté prihlášky a patenty, a za predpokladu, že počet všetkých dotknutých prihlášok a patentov je uvedený v žiadosti. Zmluvná strana môže požadovať podanie samostatnej kópie žiadosti pre každú prihlášku a patent, na ktorý sa vzťahuje, ak je takáto jednorazová žiadosť podaná v písomnej forme alebo ak inak úrad povoľuje.

6) [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať podanie dôkazu alebo iných dôkazov v prípade odseku 2) na úrad, ale len v prípade, ak úrad môže odôvodnene spochybniť vierohodnosť údajov uvedených v žiadosti alebo v ktoromkoľvek dokumente uvedenom v tomto pravidle, ako aj presnosť prekladu uvedeného v odseku 3).

7) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať splnenie iných formálnych podmienok ako tých, ktoré sú stanovené v odsekoch 1) až 6) a ktoré sa týkajú žiadosti uvedenej v tomto pravidle, ak nie je inak určené v tomto Dohovore alebo vo vykonávacom predpise.

8) [Upovedomenie; nesplnenie podmienok] Pravidlo 15 odseky 6) a 7) sa uplatňujú mutatis mutandis, ak jedna podmienka alebo viac podmienok podľa odsekov 1) až 5) nie sú splnené alebo pri podmienke dôkazu či ďalšieho dôkazu podľa odseku 6).

9) [Výnimka pri vynálezcovstve] Zmluvná strana môže vylúčiť uplatnenie tohto pravidla pri zmenách týkajúcich sa zmien vo vynálezcovstve. Definíciu vynálezcovstva určuje vnútroštátny právny poriadok.

Pravidlo 17

Žiadosť o zaznamenanie licencie alebo bezpečnostného záujmu

1) [Žiadosť o zaznamenanie licencie] a) Ak licencia prihlášky alebo patentu môže byť zaznamenaná podľa vnútroštátneho právneho poriadku, potom zmluvná strana prijme žiadosť o zaznamenanie takejto licencie prostredníctvom podania, ktoré je podpísané osobou udeľujúcou licenciu alebo majiteľom licencie a ktoré obsahuje tieto údaje:

i) údaj v tom zmysle, že ide o žiadosť o zaznamenanie licencie;

ii) číslo príslušnej prihlášky patentu;

iii) meno a adresu osoby udeľujúcej licenciu;

iv) meno a adresu majiteľa licencie;

v) údaj v tom zmysle, či ide o výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu;

vi) názov štátu, ktorého je majiteľ licencie štátnym príslušníkom, ak je štátnym príslušníkom určitého štátu; názov štátu, v ktorom má majiteľ licencie trvalé bydlisko, ak toto trvalé bydlisko má; meno štátu, v ktorom má buď sídlo, alebo existujúcu priemyselnú alebo obchodnú firmu v prevádzke, ak majiteľ licencie takúto firmu vlastní.

b) Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

i) vyhlásenie, že údaje, ktoré žiadosť obsahuje, sú pravdivé a správne;

ii) údaje týkajúce sa vládneho záujmu zo strany zmluvnej strany;

iii) údaje týkajúce sa registrácie licencie, ak je registrácia povinná podľa vnútroštátneho právneho poriadku;

iv) dátum licencie a jej trvanie.

2) [Dokumentácia dôvodov licencie] a) Ak ide o voľne uzatvorenú licenčnú dohodu, potom zmluvná strana môže požadovať, ak si to žiadajúca strana želá, aby žiadosť obsahovala jedno z týchto:

i) kópiu dohody, a ak o to žiadajúca strana požiada, overenie totožnosti kópie s originálom dohody verejným notárom alebo iným kompetentným verejným orgánom či zástupcom majúcim právo konať pred úradom, ak to umožňuje vnútroštátny právny poriadok;

ii) výpis z dohody pozostávajúci z tých častí dohody, ktoré uvádzajú práva, na ktoré sa licencia vzťahuje, ako aj ich rozsah, a ak o to žiadajúca strana požiada, overenie pravosti výpisu z dohody verejným notárom alebo iným kompetentným verejným orgánom či zástupcom majúcim právo konať pred úradom, ak to umožňuje vnútroštátny právny poriadok.

b) Zmluvná strana môže požadovať, ak ide o voľne uzatvorenú licenčnú dohodu, aby ktorýkoľvek prihlasovateľ, majiteľ, výlučný užívateľ licencie, spoluprihlasovateľ, spolumajiteľ alebo ďalší výlučný užívateľ licencie, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, dal súhlas na zaznamenanie dohody prostredníctvom podania na úrad.

c) Ak nejde o voľne uzatvorenú licenčnú dohodu, napr. účinkom zákona alebo súdneho rozhodnutia, potom zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala kópiu dokumentu dokladujúceho licenciu. Zmluvná strana môže tiež požadovať, ak o to žiadajúca strana požiada, overenie súladu kópie s originálom dokumentu orgánom, ktorý vydal tento dokument, alebo verejným notárom alebo iným kompetentným verejným orgánom či zástupcom majúcim právo konať pred úradom, ak to umožňuje vnútroštátny právny poriadok.

3) [Preklad] Zmluvná strana môže požadovať preklad ktoréhokoľvek dokumentu podaného podľa odseku 2), ktorý nie je v jazyku prípustnom pre úrad.

4) [Poplatky] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť uvedenú v odseku 1).

5) [Jednorazová žiadosť] Pravidlo 16 odsek 5) platí mutatis mutandis pre žiadosti na zaznamenanie licencie.

6) [Dôkaz] Pravidlo 16 odsek 6) platí mutatis mutandis pre žiadosti na zaznamenanie licencie.

7) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať, aby boli splnené iné formálne podmienky s ohľadom na žiadosť podľa odseku 1) ako tie, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1) až 6), s výnimkou, že tento Dohovor alebo jeho vykonávací predpis niekde určuje inak.

8) [Upovedomenie; nesplnenie podmienok] Pravidlo 15 odseky 6) a 7) platia mutatis mutandis, ak nie je splnená jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených zmluvnou stranou podľa odsekov 1) až 5) alebo ak sa požaduje dôkaz či ďalší dôkaz podľa odseku 6).

9) [Žiadosť o zaznamenanie bezpečnostného záujmu alebo zrušenie záznamu licencie alebo bezpečnostného záujmu] Odseky 1) až 8) platia mutatis mutandis pre žiadosti na

i) zaznamenanie bezpečnostného záujmu vo vzťahu k prihláške alebo patentu;

ii) zrušenie záznamu licencie alebo bezpečnostného záujmu vo vzťahu k prihláške alebo patentu.

Pravidlo 18

Žiadosť o opravu chyby

1) [Žiadosť] a) Ak prihláška, patent alebo akákoľvek žiadosť týkajúca sa prihlášky alebo patentu, ktorá je zaslaná na úrad, obsahuje chybu, ktorá sa netýka rešerše alebo vecného prieskumu a je opraviteľná úradom v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku, potom úrad prijme žiadosť o opravu chyby v úradných záznamoch a publikáciách prostredníctvom na úrad zaslanej a majiteľom či vlastníkom podpísanej komunikácie, ktorá obsahuje tieto údaje:

i) údaj v tom zmysle, že sa žiada oprava chyby;

ii) číslo príslušnej prihlášky alebo patentu;

iii) chyba, ktorá sa má opraviť;

iv) oprava, ktorá sa má vykonať;

v) meno a adresa žiadajúcej strany.

b) Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala náhradnú časť alebo časť, do ktorej je oprava začlenená, alebo tam, kde sa uplatňuje odsek 3), náhradnú časť alebo časť, do ktorej je oprava začlenená, pre každú prihlášku alebo patent, na ktorý sa žiadosť vzťahuje.

c) Zmluvná strana môže požadovať od žiadajúcej strany doplnenie žiadosti o vyhlásenie v tom zmysle, že chyba nebola urobená úmyselne.

d) Zmluvná strana môže požadovať od žiadajúcej strany doplnenie žiadosti o vyhlásenie v tom zmysle, že žiadosť bola uskutočnená bez zbytočného odkladu alebo, ak si to zmluvná strana želá, že žiadosť bola uskutočnená bez úmyselného odkladu následne po objavení chyby.

2) [Poplatky] a) S výhradou písmena b) zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku 1).

b) Úrad opraví svoje vlastné chyby ex officio alebo na základe žiadosti bez poplatku.

3) [Jednorazová žiadosť] Pravidlo 16 odsek 5) platí mutatis mutandis pre žiadosti o opravu chyby za predpokladu, že chyba, ako aj požadovaná oprava je tá istá pre všetky prihlášky a patenty, ktorých sa táto oprava týka.

4) [Dôkaz] Zmluvná strana môže žiadať podanie dôkazu na podporu žiadosti na úrad len v prípade, ak úrad odôvodnene pochybuje o tom, či údajná chyba je v skutočnosti chyba, alebo ak úrad odôvodnene spochybňuje vierohodnosť akejkoľvek záležitosti, ktorú táto žiadosť o opravu chyby obsahuje, alebo akéhokoľvek dokladu podaného v súvislosti s touto žiadosťou.

5) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať splnenie iných formálnych podmienok ako tých, ktoré sú stanovené v odsekoch 1) až 4) a ktoré sa týkajú žiadosti uvedenej v odseku 1), ak nie je inak určené v tomto Dohovore alebo vo vykonávacom predpise.

6) [Upovedomenie; nesplnenie podmienok] Pravidlo 15 odseky 6) a 7) platia mutatis mutandis, ak nie je splnená jedna podmienka alebo viac podmienok stanovených v odsekoch 1) až 3) alebo ak sa požaduje dôkaz podľa odseku 4).

7) [Výnimky] a) Zmluvná strana môže vylúčiť uplatnenie tohto pravidla pri zmenách týkajúcich sa vynálezcovstva. Definíciu vynálezcovstva určuje vnútroštátny právny poriadok.

b) Zmluvná strana môže vylúčiť presadzovanie tohto pravidla pri zmenách týkajúcich sa akejkoľvek chyby, ktorá musí byť opravená v tej zmluvnej strane pri konaní o opätovnom vydaní patentu.

Pravidlo 19

Spôsob identifikácie prihlášky neobsahujúcej číslo prihlášky

1) [Spôsob identifikácie] Ak sa požaduje identifikácia prihlášky prostredníctvom čísla prihlášky, ale takéto číslo jej ešte nebolo pridelené alebo nie je známe oprávnenej osobe či jej zástupcovi, potom sa prihláška považuje za identifikovanú, ak daná osoba, podľa svojho výberu, poskytne jedno z týchto:

i) predbežné číslo prihlášky, ak bolo takéto číslo úradom pridelené;

ii) kópiu časti prihlášky, na ktorej je uvedená žiadosť spolu s dátumom, keď bola prihláška podaná na úrad;

iii) referenčné číslo, ktoré majiteľ alebo jeho zástupca pridelil prihláške a je v tejto prihláške označené, ako aj názov prihlášky a dátum, keď bola prihláška podaná na úrad spolu s menom a adresou prihlasovateľa.

2) [Zákaz iných podmienok] Žiadna zmluvná strana nesmie požadovať podanie iných identifikačných údajov ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1), na účely identifikácie prihlášky tam, kde číslo tejto prihlášky ešte nebolo pridelené alebo nie je známe oprávnenej osobe alebo jej zástupcovi.

Pravidlo 20

Vyhotovenie vzorových medzinárodných formulárov

1) [Vzorové medzinárodné formuláre] Podľa článku 14 odseku 1) písmena c) Zhromaždenie vyhotoví vzorové medzinárodné formuláre v každom z jazykov uvedených v článku 25 odseku 1), a to v súvislosti

i) s plnou mocou zástupcu;

ii) so žiadosťou o zaznamenanie zmeny mena a adresy;

iii) so žiadosťou o zaznamenanie zmeny prihlasovateľa alebo majiteľa;

iv) s certifikátom prevodu;

v) so žiadosťou o zaznamenanie licencie alebo jeho zrušenie;

vi) so žiadosťou o zaznamenanie bezpečnostného záujmu alebo jeho zrušenie;

vii) so žiadosťou o opravu chyby.

2) [Úpravy uvedené v pravidle 3 odseku 2) bode i)] Zhromaždenie vyhotoví úpravy formulára žiadosti zo Zmluvy o patentovej spolupráci citovanej v pravidle 3 odseku 2) bode i).

3) [Návrhy Medzinárodného úradu] Medzinárodný úrad predloží Zhromaždeniu návrhy týkajúce sa

i) vyhotovenia vzorových medzinárodných formulárov uvedených v odseku 1);

ii) úpravy formulára žiadosti zo Zmluvy o patentovej spolupráci uvedenej v odseku 2).

Pravidlo 21

Podmienka jednohlasnosti podľa článku 14 odseku 3)

Jednohlasný súhlas na ustanovenie alebo zmenu si vyžadujú tieto pravidlá:

i) akékoľvek pravidlá podľa článku 5 odseku 1) písmena a);

ii) akékoľvek pravidlá podľa článku 6 odseku 1) bodu iii);

iii) akékoľvek pravidlá podľa článku 6 odseku 3);

iv) akékoľvek pravidlá podľa článku 7 odseku 2) písmena a) bodu iii);

v) pravidlo 8 odseku 1) písmena a) a

vi) toto pravidlo.

VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE A VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE DOHODNUTÉ DIPLOMATICKOU KONFERENCIOU

1. Diplomatická konferencia si pri prijímaní článku 1 bodu xiv) uvedomovala, že slovné spojenie „konanie pred úradom“ sa nebude vzťahovať na súdne konania podľa vnútroštátného právneho poriadku.

2. Diplomatická konferencia si pri prijímaní článku 1 bodu xvii), článku 16 a článku 17 odseku 2) bodu v) uvedomovala, že

1) Zhromaždenie Dohovoru o patentovom práve (ďalej len „DPP“) bude podľa potreby zvolané v spojení so stretnutiami Zhromaždenia Zmluvy o patentovej spolupráci – Patent Cooperation Treaty (ďalej len „PCT“).

2) Zmluvné strany DPP, ktoré nie sú členmi PCT, budú sa podľa potreby zúčastňovať na konzultáciách spolu so zmluvnými štátmi PCT pri navrhovaných úpravách vo vykonávacích smerniciach PCT.

3) Generálny riaditeľ navrhne Zhromaždeniu PCT na schválenie pozvanie zmluvných strán DPP, ktoré nie sú zmluvnými stranami PCT, ako pozorovateľov pri stretnutiach Zhromaždenia PCT a podľa potreby aj na stretnutia iných orgánov PCT.

4) Ak Zhromaždenie DPP rozhodne podľa článku 16, že revízia, zmena alebo úprava PCT bude platná na účely DPP, potom Zhromaždenie môže určiť v konkrétnom prípade prechodné ustanovenia podľa DPP.

3. Diplomatická konferencia naliehala pri prijímaní článku 6 odseku 5) a článku 13 odseku 3) a pravidiel 4 a 14 na Svetovú organizáciu duševného vlastníctva, aby urýchlila vytvorenie digitálnej knižnice pre prioritné dokumenty. Takýto systém by bol prínosom pre majiteľov patentov a ďalších, ktorí majú záujem o prístup k prioritným dokumentom.

4. Na účely uľahčenia implementácie pravidla 8 odseku 1) písmena a) Dohovoru Diplomatická konferencia žiada generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“), ako aj zmluvné strany, aby poskytli rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s prechodnou ekonomikou ďalšiu technickú pomoc, aby si tieto krajiny mohli plniť povinnosti vyplývajúce z tohto Dohovoru ešte pred nadobudnutím jeho platnosti.

Diplomatická konferencia ďalej žiada krajiny s priemyselne rozvinutým trhovým hospodárstvom, aby poskytli rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s prechodnou ekonomikou technickú a finančnú spoluprácu, ak o ňu tieto krajiny požiadajú, alebo na základe vzájomne dohodnutých podmienok.

Diplomatická konferencia žiada Valné zhromaždenie WIPO, aby sledovalo a vyhodnocovalo postup takejto spolupráce na každom riadnom zasadnutí po tom, keď Dohovor nadobudne platnosť.

5. Diplomatická konferencia si pri prijímaní pravidla 12 odseku 5) bodu vi) a pravidla 13 odseku 3) bodu iv) uvedomovala, že zatiaľ čo bolo vhodné vylúčiť činnosti spojené s inter partes konaniami z úľavy uvedenej v článkoch 11 a 12, na druhej strane bolo želateľné, aby vnútroštátne právne poriadky zmluvných strán poskytovali vhodnú úľavu za tých okolností, ktoré berú na zreteľ konkurenčné záujmy tretích strán, ako aj záujmy tých, ktorí nie sú zmluvnými stranami konaní.

6. Zmluvné strany súhlasili, že rozpory, ktoré vzniknú medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, z hľadiska interpretácie alebo uplatnenia Dohovoru a jeho vykonávacieho predpisu môžu byť vyriešené priateľsky, prostredníctvom konzultácií alebo sprostredkovane pod záštitou generálneho riaditeľa.

Anglické znenie dohovoru