Oznámenie č. 639/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve

Čiastka 249/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

639

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 5. októbra 2005 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve (oznámenie č. 99/2005 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 639/2005 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O PATENTOVOM PRÁVE

Pravidlo 3

Podrobnosti týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 1), 2) a 3)

1) [Ďalšie podmienky podľa článku 6 odseku 1) bodu iii)]

a) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za vylúčenú podľa pravidla 2) odseku 6 bodu i), aby uviedol,

i) že žiada, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania prihlášky, od ktorého sa prihláška delí.

b) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku podľa pravidla 2 odseku 6) bodu iii), aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania skoršej prihlášky.

c) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku dodatkového patentu, aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania základnej prihlášky.

d) Zmluvná strana môže žiadať od prihlasovateľa, ktorý si želá, aby bola jeho prihláška považovaná za prihlášku, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky, aby uviedol,

i) že si želá, aby sa s jeho prihláškou takto nakladalo;

ii) číslo a dátum podania skoršej prihlášky.

e) Ak je zmluvná strana medzivládnou organizáciou, môže požadovať, aby prihláška uvádzala

i) petit, že prihlasovateľ si želá získať regionálny patent;

ii) členské štáty tejto medzivládnej organizácie, v ktorých sa žiada ochrana vynálezu.

Pravidlo 6

Lehoty týkajúce sa prihlášky podľa článku 6 odsekov 7) a 8)

[...]

3) [Lehoty podľa článku 6 odsekov 7) a 8) týkajúce sa platieb poplatkov za prihlášky v súlade so Zmluvou o patentovej spolupráci] Ak nie sú zaplatené poplatky za podanie prihlášky podľa článku 6 odseku 4), zmluvná strana môže podľa článku 6 odsekov 7) a 8) použiť lehoty platieb vrátane neskorých platieb, ktoré sú rovnaké ako pri položke poplatku za medzinárodné podanie podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Anglické znenie textu