Vyhláška č. 601/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 276/2005 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005 do02.10.2006
Účinnosť od 30.12.2005 do02.10.2006
Zrušený 542/2006 Z. z.

OBSAH

601

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 276/2005 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 19 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 276/2005 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach sa mení takto:

V § 5 sa slová „31. decembra 2005“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.


Rudolf Zajac v. r.