Vyhláška č. 542/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

(v znení č. 572/2008 Z. z.)

Čiastka 206/2006
Platnosť od 03.10.2006 do14.03.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do14.03.2012
Zrušený 60/2012 Z. z.

542

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 2. októbra 2006

o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 18 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Predajné miesto

a) musí byť vybavené počítačom vhodným na spracovanie údajov o evidencii tlačív,

b) musí byť držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa technickej normy,1)

c) musí skladovať tlačivá v uzamykateľných priestoroch, v ktorých sú tlačivá zabezpečené pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením.

(2) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív, ktorá obsahuje

a) meno a priezvisko lekára, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, alebo obchodné meno zdravotníckeho zariadenia vrátane lekárne, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,

c) číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej prevziať tlačivá pre zdravotnícke zariadenie, ak ide o právnickú osobu alebo o lekáreň,

d) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

e) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

f) dátum výdaja tlačív,

g) iné údaje, ak je to potrebné.

§ 2

(1) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Vzor tlačiva objednávky5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.

(6) Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 3

Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu a tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu možno používať do 31. decembra 2006.

§ 3a

(1) Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označené šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu a tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu možno používať na predpísanie lieku a zdravotníckej pomôcky do 31. decembra 2009.

(2) Pri používaní tlačív podľa odseku 1 lekár prepíše skratky slovenskej meny „Sk“ a „h“ na slová „euro“ a „cent“.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 276/2005 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach v znení vyhlášky č. 601/2005 Z. z. a vyhlášky č. 423/2006 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Valentovič v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

ČASŤ A

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 03-1

ČASŤ B

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na stomatologickú zdravotnú pomôcku a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 03-2

Príloha č. 4

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 04

Príloha č. 5

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

Vzor tlačiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 05

Príloha č. 6

k vyhláške č. 542/2006 Z. z.

Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Vzor 06

Poznámky pod čiarou

1) STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2000).

2) § 40 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

3) § 39 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 38 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.

5) § 40 ods. 11 zákona č. 140/1998 Z. z.