Nariadenie vlády č. 450/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005

OBSAH