Vyhláška č. 251/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 109/2005
Platnosť od 15.06.2005
Účinnosť od 30.06.2005

OBSAH