Čiastka č. 92/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
208/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 01.06.2005
209/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.06.2005
210/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 01.06.2005